Ressursbank

Oversikt over ulike verktøy og ressursar som kan nyttast knytt til ulike tema.

LÆRINGSMILJØ

Godt psykososialt barnehagemiljø

Klassetrivsel Kartlegging av skulemiljø- genererer sosiogram.

Spekter Ikkje anonym kartlegging for å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljø i i klasse. Kartlegg elev krenka av vaksen, varslingssystem for elev, kjelde til informasjon for å forstå mobbesak og gjennomføre tiltak (utvikla av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning). 3./4. trinn og ut vidaregåande. Spørsmåla kan nyttast i elevsamtale for 1.-3. trinn.

Innblikk Innblikk – et analytisk verktøy for å forebygge og avdekke mobbing av Tove Falck.

Mobbeprofil passive barn av Pål Roland

Mobbeprofil aktive barn av Pål Roland

Bufdir Barne-, unge- og familiedirektoratet

Udir Utdanningsdirektoratet

Rvts Regionale ressurssentre

korus-sor.no Korus- Sør Blå kors Borgestadklinikken

Tidlig innsats. Forebygging.no (BTI) Bedre tverrfaglig innsats

Brisenteret.org Buskerudregionens incestsenter

Nullmobbing Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Sosiogram og sosiometrisk kartlegging

Kontaktbarometer

SAMTALEVERKTØY MED BARN/UNGE 

Musa Marius av Merete Holmsen. Samtaleverktøy med barn frå 0 – 9 år (4. trinn).

Snakke med barn.no er eit digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vald eller overgrep.

SPRÅKUTVIKLING FLEIRSPRÅKLEGE