Handlingsrettleiaren for Ål kommune er under utvikling

Handlingsrettleiar

Eit arbeidsverktøy for fagfolk og føresette

BTI-modellen er ein rettleiar for korleis tilsette skal gå fram i arbeidet med barn, unge eller familiar ein har ei bekymring eller undring for. I si enklaste form består modellen av fire hovedprosessar. Dei fire prosessane beskriv vidare alle aspekt rundt arbeidet med å identifisere barn som gjer oss ei undring/bekymring, og iverksetting av tiltak på ulike nivå i kommunen. I si mest komplekse form vil modellen bestå av fleire handlingsrettleiarar, som inneheldt konkrete beskrivelser av framgangsmåtar, rutinar og verktøy.

Nivå 0

Identifisere barn som bekymrer

Nivå 1

Tjenesteinternt tiltaksarbeid

Nivå 2

Enkelt tverretatleg samarbeid med to involverte tenester

Nivå 3

Komplekst samarbeid med fleire involverte tenester