Statlege føringar

Det finst ein rekkje lovar, forskrifter og retningslinjer som regulerer og legg føringar for Ål kommune sitt tenestetilbod for barn og unge.

Sentrale lover

 

Forskrifter

Forskriftene utfyller lovane og gjeld rettar eller plikter til eit ubestemt antal eller ein ubestemt krets av personar.