Kunnskapsgrunnlag

Kommunen er gjennom loven forpliktet til å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne og hva som påvirker den. Kunnskap om helsetilstanden skal være utgangspunktet for all planlegging i kommunen, og legge føringer for tiltak kommunen setter i gang.

Kommunehelsa statistikkbank

I Kommunehelsa statistikkbank finnes statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkningen i norske kommuner. Statistikkbanken kan blant gi viktig informasjon om hvor mange barn og unge i kommunen som lever trangt eller i familier med lavinntekt. Se kommunehelsa statetikkbank her. 

Ungdata

Ungdata er en barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Svarene fra undersøkelsen brukes av kommunen i planarbeid. Se mer om ungdata her.  

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Se mer om elevundersøkelsen her.

Oppvekstprofilen

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. Oppvekstprofilen for Nesbyen kommune 2020 kan du se her. 

Folkehelseprofilen

Folkehelseprofilen tar hvert år for seg forskjellige temaer innenfor folkehelse. Profilen viser relevant statistikk i forhold til tema, og viser kommunene styrker og utfordringer. Folkehelseprofilen er et viktig verktøy som benyttes i oversiktsarbeidet og i planarbeid i kommunen. Folkehelseprofilen for Nesbyen kommune 2020 kan du se her. 

Folkehelseoversikten

Oversikt over folkehelsehelsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nesbyen kommune kan du se her.