Kommunalt nivå

– øverste politiske og administrativ ledelse

På denne siden finner du informasjon om overordnede lovverk, strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglige samarbeidet og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.

Kommunene i Hallingdal har lang tradisjon for interkommunalt samarbeid på mange ulike områder, se link til interkommunalt samarbeid i meny til venstre.

Medvirkning skal foregå på alle nivåene i samhandlingsmodellen. På kommunalt nivå betyr medvirkning at innbyggerne skal ha mulighet til å medvirke i utarbeidelse av overordnede planer i kommunen. Medvirkning kan foregå på forskjellig hvis, for eksempel med åpne møter (Brukerrådene, Barn og unges kommunestyre).