Statlige føringer

Det finnes en rekke lover, forskrifter, veiledere og retningslinjer som regulerer og danner rammer for Gol kommune sitt tjenestetilbud for barn og unge.

Sentrale lover:

 

Forskrifter:

Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.

 

Rundskriv:

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

Strategier:

 

Veiledere:

 

Nasjonale faglige retningslinjer:

Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering. Dette er gjerne på problemstillinger der det er stor faglig uenighet og/eller stor variasjon i praksis.

 

Sentrale kunnskapsrapporter: