Statlige overføringer

Det finnes en rekke lover, forskrifter, veiledere og retningslinjer som regulerer og danner rammer for Gol kommune sitt tjenestetilbud for barn og unge.

Denne siden er under utvikling og forventes lansert i løpet av 2021.

Sentrale lover:

 

Forskrifter:

Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.

 

Rundskriv:

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

Strategier:

 

Veiledere:

 

Nasjonale faglige retningslinjer:

Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering. Dette er gjerne på problemstillinger der det er stor faglig uenighet og/eller stor variasjon i praksis.

 

Sentrale kunnskapsrapporter: