Kunnskapsgrunnlaget

Kommunen er gjennom loven forpliktet til å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne og hva som påvirker den. Kunnskap om helsetilstanden skal være utgangspunktet for all planlegging i kommunen, og legge føringer for tiltak kommunen setter i gang.

Kommunehelsa statistikkbank

I Kommunehelsa statistikkbank finnes statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkningen i norske kommuner. Statistikkbanken kan blant gi viktig informasjon om hvor mange barn og unge i kommunen som lever trangt eller i familier med lavinntekt. Se kommunehelsa statetikkbank her. 

Ungdata

Ungdata er en barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Svarene fra undersøkelsen brukes av kommunen i planarbeid. Se mer om ungdata her.  

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Se mer om elevundersøkelsen her.

Oppvekstprofilen

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. Oppvekstprofilen til Gol kommune.

Folkehelseprofilen

Folkehelseprofilen tar hvert år for seg forskjellige temaer innenfor folkehelse. Profilen viser relevant statistikk i forhold til tema, og viser kommunene styrker og utfordringer. Folkehelseprofilen er et viktig verktøy som benyttes i oversiktsarbeidet og i planarbeid i kommunen. Folkehelseprofilen til Gol kommune

Folkehelseoversikten

Oversikt over folkehelsehelsetilstand og påvirkningsfaktorer i Gol kommune kan du se her Gol folkehelse