Interkommunalt samarbeid

Kommunene i Hallingdal har lang tradisjon for interkommunalt samarbeid på mange ulike områder.

Hallinghelse

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeid som skal initiere og koordinere samarbeid- og utviklingstiltak i alle kommunene i Hallingdal innen helse og helsefremmende arbeid. Målet for Hallinghelse er at Hallingdal skal kunne levere likeverdige helsetjenester til sine innbyggere. Ål kommune er vertskommune. Les mer om Hallinghelse her. 

Hallingdal familie- og krisesenter

Hallingdal familie- og krisesenter er en interkommunal tjeneste, som i hovedsak består av et krisesentertilbud og barnevernvakt. Gol kommune er vertskommune.

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra ein partner, familie eller andre du har et nært forhold til.
Krisesenteret er et døgnåpent akuttilbud til kvinner og menn som lever i utrygghet, eller som er utsatt for trusler, fysisk eller psykisk vold.

Barnevernvakt

Barnevernvakta sin hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn, unge og deres familier når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natten, i helger eller på helligdager. Vi er tilgjengelige utenom den kommunale barneverntjenestens arbeidstid, på hverdager 16.00-08.00, helger og helligdager hele døgnet.

Hallingdal familie og krisesenter – barnevernvakt (gol.kommune.no)

Hallingdal barneverntjeneste

Alle kommuner skal etter lov om barneverntjenester ha en barneverntjeneste. Barnevernstjenesten skal blant annet gi råd og rettledning, foreta undersøkinger, treffe vedtak etter loven og sette i verk og følge opp tiltak. Hallingdal barneverntjeneste er er interkommunalt samarbeid mellom barnevernstjenestene i Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Ål kommune er vertskommune. Les mer om Hallingdal barneverntjeneste her.  

PPT for nedre Hallingdal IKS

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. PPT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov. Gol kommune er vertskommune. Les mer om PPT for nedre Hallingdal her

SLT-koordinator

SLT er en forkortelse for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinatoren jobber interkommunalt på systemnivå med rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Ål kommune er vertskommune.

Regionrådet

Regionrådet for Hallingdal er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i Hallingdal. Rådet  arbeider for å utvikle regionen med særlig vekt på noen prioriterte satsingsområde. Rådet  ivaretar interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylke- og riksplan. Les mer om Regionrådet her.