Kommunale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen til kommuneplanen er kommunens viktigste arbeidsverktøy for overordnet langsiktig og helhetlig planlegging. Kommuneplanen tar utgangpunkt i noen av de viktige hovedutfordringer kommunen står overfor i planperioden fram til 2030