Interkommunalt samarbeid

Kommunene i Hallingdal har lang tradisjon for interkommunalt samarbeid på mange ulike områder.

Hallinghelse

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeid som skal initiere og koordinere samarbeid- og utviklingstiltak i alle kommunene i Hallingdal innen helse og helsefremmende arbeid. Målet for Hallinghelse er at Hallingdal skal kunne levere likeverdige helsetjenester til sine innbyggere. Ål kommune er vertskommune. Les mer om Hallinghelse her. 

Hallingdal barneverntjeneste

Alle kommuner skal etter lov om barneverntjenester ha en barneverntjeneste. Barnevernstjenesten skal blant annet gi råd og rettledning, foreta undersøkinger, treffe vedtak etter loven og sette i verk og følge opp tiltak. Hallingdal barneverntjeneste er er interkommunalt samarbeid mellom barnevernstjenestene i Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Ål kommune er vertskommune. Les mer om Hallingdal barneverntjeneste her.  

PPT og OT nedre Hallingdal

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT) i nedre Hallingdal er en interkommunal tjeneste for Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. PPT og OT nedre Hallingdal arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov. Gol kommune er vertskommune. Les mer om PPT og OT nedre Hallingdal her. 

SLT-koordinator

SLT er en forkortelse for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinatoren jobber interkommunalt på systemnivå med rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Ål kommune er vertskommune.

Regionrådet

Regionrådet for Hallingdal er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i Hallingdal. Rådet  arbeider for å utvikle regionen med særlig vekt på noen prioriterte satsingsområde. Rådet  ivaretar interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylke- og riksplan. Les mer om Regionrådet her.