Tverrfaglige møtearenaer

Her ligger en oversikt over arenaer/møter hvor flere tjenester i kommunen møtes fast.
Navn på møtet Hvem deltar? Hensikt Når? Ansvarlig
Tverretatlig forum for barn og unge NAV, politi, barnevern, PPT/OT, SLT, tannhelsetjenesten, helsestasjonene barnehage, skolefaglig ansvarlig, kultur, koordinerende enhet, tildelingskontoret, psykisk helse og rusomsorg, tjenester til mennesker med utviklingshemning, kommunelege. 

Ved behov innkalles også frivillige organisasjoner, ressurspersoner i andre kommuner m.m.

Få en helhetlig oversikt over situasjon og levekår for barn og unge og koordinering av forebyggende tiltak i kommunene på systemnivå.. 2-4 ganger per. år Kommunalsjef oppvekst og kultur
Tverrfaglige møter i barnehagene Barnehage, helsestasjon, barnevern, PPT og Psykisk helse Gi råd og veiledning, samt fange opp og avklare bekymringer for barn i risiko og legge til rette for en positiv utvikling 2 ganger per.år. Tjenesteleder barnehage
Før-tilmeldingsmøte Barnehage og PPT Vurdere behov for tilmelding til PPT Etter behov Barnehage-styrer
Samhandlingsmøte Pedagoger, barnehagestyrere og PPT Styrke samarbeidet mellom tjenestene 1 gang per år PPT
Fagmøter Pedagoger, barnehagestyrere og PPT Gi faglig kunnskap 2-3 ganger per år PPT
Samarbeidsmøte Ansatte i barnehage og i skole (1-4 trinn) Gjensidig utveksling av erfaringer med årshjulet, samt opplegg i barnehage og skole. 

Planen for overgang evalueres og evt. revideres.

Mars/April Tjenesteleder barnehage/ avdelingsleder skole
Overføringsmøte Ansatte skole og barnehage Overføringsmøte på skolen der barnehagene gir informasjon og overlevere nødvendig dokumentasjon til skolene. Mai Rektor / avdelingsleder skole
Tverrfagligmøte Representanter fra skolen og barnehage Tverrfagligmøte rundt barn med spesial behov som skal begynne på skolen. Høst Barnehagestyrer /Tjenesteleder barnehage
Samarbeidsmøte Ansatte i barnehage og skole (1.klasse) Gjensidig utveksling av informasjon, planer, arbeidsformer og opplegg. Planlegge besøksdager. Oktober/November Tjenesteleder barnehage/ avdelingsleder skole
Tverrfaglige team Skoleledere, spes.ped koordinator, kommunekontakt i barnevernet, skolekontakt i PPT, skolehelsesykepleie, representant for psykisk helse Gi råd og veiledning, samt fange opp og avklare bekymringer for barn i risiko. Både enkeltsaker og systemarbeid tas opp. 2 ganger per. År. Rektor
Samarbeidsmøte Ansatte i barnehage og i skole (1.-4. trinn) Gjensidig utveksling av erfaringer med årshjulet, samt opplegg i barnehage og skole. 

Planen for overgang evalueres og evt. revideres.

Mars/April Tjenesteleder barnehage/ avdelingsleder skole
Overføringsmøte Ansatte skole og barnehage Overføringsmøte på skolen der barnehagene gir informasjon og overlevere nødvendig dokumentasjon til skolene. Mai Rektor / avdelingsleder skole
Førtilmeldingsmøte Kontaktlærer, spes.ped.koordinator, foresatte og PPT Vurdere behov for tilmelding til PPT Etter behov Skole eller foresatte (den som melder behov)
Samarbeidsmøter for elever som har spesialpedagogiske tiltak Skole, PPT og foresatte Samarbeid om elevens opplæring, fungering, behov og læringsutbytte 2 ganger per år Spes.ped.koordinator og PPT
Ansvarsgrupper Bidra til samarbeid og helhetlig tilbud til barn, unge og familier med behov for et langvarig og koordinert tjenester. Barn, ungdom og deres familie. Varierende ut fra behov Ansvarlig koordinator
Overgangsmøter med u-skolen Spes.ped.koordinatorer på begge skoler, kontaktlærer barneskolen, rektor u-skolen, foresatte. Felles evaluerings- og ressurssøknadsmøte om enkeltelever Vårhalvåret eleven går i 7.klasse Spes.ped.koordinator u-skolen
Sos.ped-møter Skolehelsetjeneste, sosiallærer og fysioterapeut Samarbeid om arbeidet som hver enkelt utfører med skolens elever. 1 gang per uke Avdelingsleder skolehelsetjeneste