Oversikt tverrfaglige møter

Flå kommune har flere samarbeidsmøter på tvers av tjenester, her er en oversikt:

Helsestasjon, system og individnivå 

NAVN PÅ MØTE

HVEM DELTAR

HENSIKT

NÅR

ANSVARLIG

OVERGANGSMØTE svangerskapsomsorg – barselomsorg Gravid, jordmor, helsesykepleier Trygge overgangen fra svangerskapsomsorg til barselomsorg Uke 34-36 i svangerskapet Jordmor
FAMILIEVERNKONTOR Foresatte, familievernkontor og helsestasjonen. Par og foreldreveiledning Etter avtale, mulighet for 1 gang pr måned Ledende helsesykepleier
TVERRFAGLIG SAMARBEID Fysioterapeut, lege, helsesykepleier Fagmøte – evaluering og utvikling av tjenesten 1 gang pr år Ledende helsesykepleier

 

Barnehage, individ og systemnivå

NAVN PÅ MØTE

HVEM DELTAR

HENSIKT

NÅR

ANSVARLIG

TVERRFAGLIG MØTE barnehagen Barnehage, PPT, barnevern, helsestasjon/psykisk helse barn og unge. Drøfting av problemstillinger knyttet opp barnehage og enkeltsaker. 3 ganger pr. år. Styrer
SAMARBEIDSMØTE foreldre, barnehage og PPT Foresatte, barnehage, evt. andre instanser Oppfølging og veiledning vedrørende enkeltbarn. 2-4 ganger pr. år. Styrer/pedagog
ANSVARSGRUPPEMØTE Foreldre, barnehage og f.eks. helsesykepleier, fysioterapeut, fastlege, PPT og BUP, m. flere. Oppfølging, samordning og framdrift i hjelpetiltak.  2-4 ganger pr. år Koordinator

 

Overgang barnehage –skole, hentet fra egen overgangsplan

NAVN PÅ MØTE HVEM DELTAR HENSIKT NÅR ANSVARLIG
ERFARINGSUTVEKSLING relatert pedagogisk plattform en gang i året Rektor og styrer, m. flere. Utvikle felles forståelse av det pedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Erfaringsutveksling relatert pedagogisk plattform. August-juni Rektor og styrer
INFORMASJONSØTE om skolestartere med spesielle behov Styrer, barnehagepedagog, rektor, spes.ped.koordinator Avklare ekstra behov med skolen i høve ressursbehov og oppfølgingsbehov. Fysisk: 2 år før skolestart      Annet: senest februar før skolestart Styrer
OVERFØRINGSMØTE fra barnehage til skole Styrer, pedagog, rektor og spes.ped.koordinator. Muntlig overføring om styrker og utfordringer til skolestartere. Mai Styrer

 

Skole, system og individnivå

NAVN PÅ MØTE HVEM DELTAR HENSIKT NÅR ANSVARLIG
SAMARBEIDSMØTE Ass.rektor og helsesykepleier/ansvarlig psykisk helse barn og unge Samarbeid om behov og tiltak i skolehelsetjenesten / psykisk helse barn og unge 1 gang pr måned Ass rektor /skolehelse-sykepleier
TVERRFAGLIG MØTE – skole Skole, PPT, barnevern (?) og skolehelsetjenesten/psykisk helse barn og unge Samarbeid på system- og fagnivå. 2-3 ganger pr år Skole
SAMARBEIDSMØTE foreldre, skole og saksbehandler i PPT Foresatte, eleven (u.trinn), kontaktlærer, spes.ped.koordinator og PPT. Ev. andre instanser Oppfølging og veiledning knyttet til enkeltbarn/ungdom 2-4 ganger pr år Skole
KONTAKTFUNKSJONSMØTE med PPT Rektor, spes.ped.koordinator og skolekontakten fra PPT Drøfting av elever tilmeldt PPT, oversikt og evaluering. 2 ganger pr år Skole
ANSVARSGRUPPEMØTE Kontaktlærer, rektor/spes.ped koordinator, evt. helsesykepleier fysioterapeut, fastlege, PPT, BUP, m. flere Oppfølging, samordning og framdrift i hjelpetiltak for enkeltelever.  2-4 ganger pr. år Koordinator, jfr kap 7 H/O-loven

 

Alle, systemnivå

NAVN PÅ MØTE HVEM DELTAR HENSIKT NÅR ANSVARLIG
TVERRFAGLIG MØTE – overordnet Helsestasjon/skolehelsetjenesten/ psykisk helse barn og unge/, psykisk helse/rus voksne, barnehage, skole, prest, politikontakt, kultur, frivillige, koordinerende enhet, barnevern, lege, prest, m.fl. Systemarbeid – overordnede tiltak 2-3 ganger pr år Ledende helsesykepleier