Trygg oppvekst i Ål

I Ål skal det vere trygt og godt å vekse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringar. Denne nettsida er for vaksne som er bekymra for eit barn, for barn og unge som sjølv har det vanskeleg, og for tilsette i Ål kommune som jobbar med barn og unge. Kven er du?

Er du uroa eller bekymra for eit barn?

Mange av oss, anten vi er føresette, naboar, venner eller kanskje jobbar med barn og unge, kjem i løpet av livet opp i situasjonar der me ser eller høyrer noko som får oss til å kjenne på ei uro for eit barn eller ein ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdomen strir med noko, eller vi opplever signal frå føresette som gjer oss urolege.

Dersom det er mistanke om vald eller overgrep skal ein kontakte barnevernstenesta eller politi direkte.

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Kva betyr BTI for dykk som er føresette?

Av og til kan ditt barn ha behov for ekstra merksemd, støtte eller hjelp. Vi som jobbar med barn og unge i Ål kommune vil gjerne hjelpe og samarbeide med dykk føresette om dette. Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) handlar om tidleg innsats, betre samordning av tenester og involvering av barn, unge og dykk som føresette.

Dykk som føresette kjenner alltid barna best, og det er derfor svært viktig for oss å ha ein god og nær dialog med dykk. Tilsette i Ål kommune skal ha låg terskel for å ta kontakt med føresette dersom dei lurer på noko ved barnet/ungdommen. Som føresette er de også velkomne til å be om ekstra møter og samtalar med dei ulike tenestene i kommunen.

Aktuelle lenker

Snakke med barn.no

Mobbing (udir.no)

Barneombudet.no

Foreldrekvardag.no

Ungsinn.no

Brisenteret.org 

Pårørendesenteret.no

Ein trygg skuledag utan mobbing.no (uidr)

Kontaktinformasjon

Hallingdal barnevernteneste                         320 85 310

Hallingdal barnevernvakt                              457 38 963

Alarmtelefon for barn og unge                     116 111

Helsestasjonen                                             320 85 290

Politiet                                                              02800        

MELDING TIL BARNEVERN