Hjelpeinstanser

Barneverntjenesten i Hallingdal

Barneverntjenesten i Hallingdal er en interkommunaltjeneste som dekker alle kommunene i Hallingdal. Barnevernstjenesten skal blant annet gi råd og rettledning, foreta undersøkinger, treffe vedtak etter loven og sette i verk og følge opp tiltak.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 9, 3571 Ål
Besøksadresse: Familiens hus, Sundrevegen 95, 3570 Ål
Telefon: 320 85 310
Vakttelefon: 911 17 600
E-post: barnevern@aal.kommune.no
Hjemmeside: www.aal.kommune.no/skule-og-barnehage/hallingdal-barnevern/

Familievernkontoret i Hallingdal

Familievernkontoret avd. Hallingdal dekker alle kommunene i Hallingdal. Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Det trenges ikke henvisning for å komme til familievernkontoret, og alle ved familievernkontoret har taushetsplikt.

Familievernkontoret tilbyr blant annet;

  • Parterapi
  • Familieterapi
  • Mekling ved samlivsbrudd

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Torget 5 c (1.etasje), 3570 Ål
Postadresse: Postboks 119, 3571 Ål
Telefon: 32 12 33 44.
For døve/tunghørte: Send sms til 414 88 126
E-post: familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no
Telefontider: 08:00-15:30
Åpningstider: 08:00-15:30

Hallingdal krisesenter

Hallingdal krisesenter er tilbud til de som lever med vold i nære relasjoner, i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Hallingdal krisesenter skal gi hjelp til barn, kvinner og menn i mishandlings- og krisesituasjoner.

Hallingdal krisesenter tilby:

  • Et beskyttet botilbud og oppfølging til barn, kvinner og menn
  • Samtaletilbud til barn, kvinner og menn

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Enden 6, 3550 Gol
Postadresse: Postadresse: Postboks 152, 3551 Gol
Døgnbemannet telefon: +47 32 07 52 50
E-post: post@hallingdalkrisesenter.no
Hjemmeside: www.hallingdalkrisesenter.no

Konsultasjonsteam ved Statens barnehus Sandefjord

Konsultasjonsteamet ved statens barnehus i Sandefjord er et tverrfaglig og tverretatlig team for ansatte som jobber med barn og unge. Teamet tilbyr konsultasjoner til alle offentlige instanser som jobber med barn og unge i Vestfold, Telemark og Viken.

Konsultasjonsteamet er et tilbud til offentlige ansatte som er bekymret for om barn og unge kan være utsatt for vold, seksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt eller der barn og unge utfører skadelig seksualisert atferd. I konsultasjonsteam får du som rådsøker legge fram din problemstilling anonymt. Teamet vil drøfte problemstillingen og komme med faglige  vurderinger og innspill, der hensikten er å øke rådsøker sin forståelse og gi råd om god og riktig håndtering av saken videre.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skiringssalveien 20, 3208 Sandefjord
Telefon: +47 47 48 99 33
E-post: barnehusetsandefjord@politiet.no
Hjemmeside: www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-sandefjord/konsultasjonsteam/

PPT Hol og Ål

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for Hol og Ål er en interkommunal tjeneste for kommunene Hol og Ål. PPT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Familiens hus, Sundrevegen 95, 3570 Ål

Telefon: 32 08 52 80