Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på individnivå kan bety å lytte til det barnet og ungdommen sier og ta de med på råd i saker som vedgår dem selv. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår han eller henne. Det viktigste i møtet mellom bruker og hjelper er god kommunikasjon. Dette krever at begge er åpne og oppmerksomme på hverandre.

Når brukere trenger hjelp er det noen få, men viktige momenter å huske på for at hjelper og bruker sammen skal kunne finne fram til den beste løsningen. Disse momentene inkluderer:

 • å bli tatt på alvor
 • å bli behandlet med respekt
 • å føle tillit og trygghet
 • å få hjelp når behovet er der

Barnekonvensjonen

I Fns barnekonvensjonen står det at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører barnet og at barnets meninger skal tillegges vekt. Norge har signert barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.

Barneloven

Barneloven seier at jo eldre barnet er, jo mer må de voksne ta hensyn til barnet sin mening når de tas avgjørelser for barnet.

 • barn som har fylt 7 år har rett til å si mening. Yngre barn skal også få lov å si mening sin.
 • når barn har fylt 12 år, skal meningen deres tillegges stor vekt.
 • barn som har fylt 15 år skal få bestemme enda mer, og fram til barnet fyller 18 år skal det få bestemme mer og mer selv.
 • når ungdommen er 18 år, er ungdommen myndig og bestemmer over seg selv.

Samtykke og medbestemmelse

 • Barn under 12 år: Foreldrene/foresatte har samtykkekompetanse på vegne av barnet.
 • Barn mellom 12 og 16 år: Barnets/ungdommens meninger skal tillegges vekt. Barnet/ungdommen har samtykkekompetanse når det gjelder helsehjelp for forhold som foreldrene ikke er informert om og når tiltakets art tilsier det.
 • Ungdommer mellom 16 og 18 år: Ungdommen har rett til å samtykke selv.