Skole

Hva:

Når en ansatt eller foresatt undrer seg over et barn/ungdom. Med undring mener man observasjoner eller hendelser som er knyttet til barnets/ungdommens utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Hvordan:

Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte.

Hvem:

Alle ansatte

Hva:

Med konkretisering må man sette ord på undringen og skrive den ned.

Hvordan:

Bruk gjerne verktøyet «undringsnotat» som hjelp til konkretiseringen.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undring» menes at den enkelte deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med rektor.

Undring tas opp med foresatte og barnet etter alder og modenhet.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennom «konkretiser og del undringen» finner en ut om det er grunn til bekymring og om det er grunn til å gå videre.

Hvordan:

Dersom undringen avdekker en utfordring og behov for tiltak, gå videre til nivå 1. Innhent samtykke fra foresatte ved overgang til neste nivå.

Dersom det ikke er grunn til undre seg avsluttes saken. Benytt da avslutningsnotat.

Hvem:

Kontaktlærer eventuelt rektor

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Utfordringen defineres og det utarbeides et forslag til tiltak som kan iverksettes.

Hvordan:

Drøft utfordringen med spes.ped.koordinator og/eller sosialpedagogisk rådgiver og eventuelt anonymt med skolekontakt i PPT.

Kontaktlærer skriver forslag til tiltak. Ved mistanke om at elev ikke har trygt og godt skolemiljø jmf. Opplæringsloven §9a, skal rektor bli varslet og aktivitetsplan opprettes.

Om aktivitetsplikten: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Hvem:

Kontaktlærer i samarbeid med rektor.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Drøft utfordringen og eventuelle tiltak med foresatte og barnet/ungdommen etter modenhet og alder.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Innhent samtykke der det er behov for veiledning fra andre tjenester. Skriv notat/referat for kontakt, kontaktform, utfordring og eventuelle tiltak i Visma Flyt Sikker Sak. Avtal eventuelt nytt møte. Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder, modenhet og eget ønske.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Sett i verk tiltak etter avtale med foresatte og eventuell dialog med barnet.

Hvordan:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte og barnet utfra alder, modenhet og eget ønske.

Hvordan:

Evaluer effekten av iverksatte tiltak. Ha en dialog med barnet ut fra alder, modenhet og eget ønske.

Valg av egnet metode og hvem som skal delta.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avgjør om tiltak skal avsluttes, fortsette på nivå 1 eller gå videre til nivå 2.

Hvordan:

Vurder videre framdrift i møte med foresatte, kontaktlærer og rektor. Innhent samtykke ved overgang til nivå 2.

Hvem:

Kontaktlærer og rektor

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Kontakt med aktuell hjelpetjeneste. Se oversikt over kommunale hjelpetjenester her og eksterne hjelpetjenester her.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform og husk samtykke. Drøfting av bakgrunnen for bekymringen og tiltakene som er gjort. Avtal møte for videre oppfølging.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Drøft bekymring  og tiltak med foresatte og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape felles forståelse. Planlegge videre tiltak og evalueringsmetode. Avklar ansvar for framdrift. Lag framdriftsplan. Ha dialog med barnet/ungdommen ut fra alder, modenhet og eget ønske.

Hvem:

Kontaktlærer eller spes.ped.koordinator

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Iverksette og gjennomføring av avtalte tiltak.

Hvordan:

Tiltak blir iverksatt og gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Hjem, skole og aktuell hjelpetjeneste.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med elev, foresatte, kontaktlærer/spes.ped.koordinator og eventuelt rektor med aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Evaluer effekt av tiltakene og vurder behov for andre tiltak på nivå 2 eller gå til trinn 5. Videre handling. Ha dialog med eleven ut fra alder, forutsetning og eget ønske.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Fortsette individuelle eller systemrettede tiltak på nivå 2. Ved behov for tiltak eller drøfting med flere hjelpetjenester gå til nivå 3. Innhent samtykke ved overgang til nivå 3.

Hvordan:

Beslutning fattes av spes.ped.koordinator og rektor i samråd med foresatte. Tilmelding til aktuell hjelpetjeneste.

Hvem:

Rektor

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Ta kontakt med aktuelle hjelpetjenester.

Vurder behov for hevendelse til Koordinerende enhet.

Hvordan:

Vurdere egnet kontaktform og husk samtykke. Drøfting av bakgrunn for undringen og tiltak som er gjort. Avtale møte for videre oppfølging.

Ved behov for koordinator/barnekoordinator og eventuelt individuell plan, send henvendelse i samarbeid med foresatte til Koordinerende enhet.

Hvem:

Spesialpedagogisk koordinator eller sosialpedagogisk rådgiver.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der nye tjenester er inkludert.

Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester oppnevner koordinerende enhet en koordinator/barnekoordinator og koordineringsgruppe.

Hvordan:

Drøft utfordringen og tiltak med foresatte og aktuelle hjelpetjenester. Planlegge videre tiltak. Ha dialog med eleven ut fra alder, forutsetning og eget ønske.

Hvem:

Spesialpedagogisk koordinator eller sosialpedagogisk rådgiver, eventuelt koordinator/barnekoordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Iverksette tiltak.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Spesialpedagogisk koordinator eller sosialpedagogisk rådgiver, eventuelt koordinator/barnekoordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med alle involverte.

Hvordan:

Evaluere effekt av tiltakene og vurder behov for andre tiltak på nivå 3 eller gå til trinn 5. Videre handling. Ha dialog med eleven ut fra alder, forutsetning og eget ønske.

Hvem:

Spesialpedagogisk koordinator eller sosialpedagogisk rådgiver, eventuelt koordinator/barnekoordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Vurdere om tiltakene kan avsluttes, videreføres på nivå 1 eller 2 eller opprettholdes på nivå 3.

Hvordan:

Hvis koordineringsbehovet opphører må det gis beskjed til koordinerende enhet.

Hvem:

Spesialpedagogisk koordinator eller sosialpedagogisk rådgiver, eventuelt koordinator/barnekoordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei