Skole

Hva:

Når en ansatt eller foresatt undrer seg over et barn/ungdom. Med undring mener man observasjoner eller hendelser som er knyttet til barnets/ungdommens utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Hvordan:

Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte.

Hvem: Alle medarbeidere

Hva:

Med konkretisering må man sette ord på bekymringen og skrive den ned.

Hvordan:

Bruk gjerne verktøyet «undringsnotat» som hjelp til konkretiseringen.
Hvem: Kontaktlærer/faglærere

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Med «del undring» mener en hver en at hver enkelt deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med kontaktlærer, teamleder og ev. med rektor.

Hvem: Alle medarbeidere

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennom «konkretiser og del undringen» finner en ut om det er grunn til bekymring og om det er grunn til å gå videre.

Hvordan:

Kontakt foresatte om undringen. Dersom det fortsatt er grunn til å bekymre seg, gå videre til nivå 1. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå.

Hvem: Kontaktlærer evt rektor/skoleleder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Utfordringen defineres og det utarbeides et forslag til tiltak som kan iverksettes.

 

Hvordan:

Drøft undringen med spes.ped.koordinator og anonymt med skolekontakt i PPT.

Kontaktlærer skriver forslag til tiltak. Ved mistanke om at elev ikke har trygt og godt skolemiljø jmf. Opplæringsloven §9a, skal rektor bli varslet og aktivitetsplan opprettes.

Om aktivitetsplikten: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Hvem: Kontaktlærer i samarbeid med rektor/skoleleder

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undringen og eventuelle tiltak med foresatte ev. barnet/ungdommen.

 

 

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Innhent samtykke der det er behov for rettledning fra andre tjenester. Skriv notat for kontakt, kontaktform, undring og eventuelle tiltak. Avtal eventuelt nytt møte. Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem: Kontaktlærer

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Sett i verk tiltak etter avtale med foresatte og eventuell dialog med barnet.

 

 

Hvordan:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

Hvem: Kontaktlærer

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte.

Hvordan:

Valg av egnet metode og hvem som skal delta. Evaluer effekten av iverksatte tiltak. Vurder eventuell dialog med barnet ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem: Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Avgjør om saken skal avsluttes, fortsette på nivå 1 eller gå vider på nivå 2.

 

Hvordan:

Vurder videre framdrift i møte med foresatte, kontaktlærer og rektor. Innhent samtykke ved overgang til nivå 2.

Hvem: Kontaktlærer og rektor/skoleleder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hvordan:

Kontakt med aktuell hjelpetjeneste.

 

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform og husk samtykke. Drøfting av bakgrunnen for undringen og tiltakene som er gjort. Avtal møte for videre oppfølging.

Hvem: Spes.ped.koordinator og ev. rektor.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undring og tiltak med foresatte og aktuelle hjelpetjeneste.

 

Hvordan:

Gjennomgang av undringsnotatet for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape felles forståelse. Planlegge videre tiltak og evalueringsmetode. Avklar ansvar for framdrift. Lag framdriftsplan. Vurder dialog med barnet/ungdommen ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem: Aktuell hjelpetjeneste, kontaktlærer, spes.ped.koordinator og ev. rektor

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomføring av avtalte tiltak.

 

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem: Elev/foresatte/kontaktlærer/spes.ped.koordinator/hjelpeinstans og ev.rektor.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, kontaktlærer/spes.ped.koordinator og ev.rektor med aktuell hjelpeinnstans.

Evaluer effekt av tiltakene og vurder behov for andre tiltak på nivå 2 eller gå til videre behandling. Vurder dialog med eleven ut fra alder, forutsetning og eget ønske.

Hvordan:

Hvem: Elev/foresatte/kontaktlærer/spes.ped.koordinator/hjelpeinstans og ev.rektor.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Fortsette individuelle eller systemrettede tiltak på nivå 2. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester gå til nivå 3. Innhent samtykke ved overgang til nivå 3.

Hvem:

Beslutning fattes av spes.ped.koordinator og rektor i samråd med foresatte. Tilmelding til aktuell hjeletjeneste.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Kontakt med aktuell hjelpetjeneste.

Vurdere egnet kontaktform og husk samtykke. Drøfting av bakgrunn for undringen og tiltak som er gjort. Avtale møte for videre oppfølging.

Hvem:

Alle involverte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der nye instanser er inkludert.

Opprette ansvarsgruppe dersom foreldre/foresatte ønsker det.

Oppnevne koordinator.

Drøft undring og tiltak med foresatte og aktuelle hjelpetjeneste. Planlegge videre tiltak. lag tiltaksplan. Vurder dialog med eleven ut fra alder, forutsetning og eget ønske.

Hvem:

Alle involverte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomføre tiltaksplanen.

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Alle involverte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med alle involverte.

Evaluere effekt av tiltakene og vurder behov for andre tiltak på nivå 3 eller gå videre til behandling. Vurder dialog med eleven ut fra alder, forutsetning og eget ønske.

Hvem:

Alle involverte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Fortsette individuelle eller systemretttede tiltak på nivå 3. Ved behov for hjelp/rettledning fra fylkeskommunale eller statlige tjenester, ta kontakt med koordinerende enhet. Innhent samtykke.

Hvem:

Tilmelding til koordinerende enhet.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja