Helsestasjon

Hva:

Undring oppstår rundt barnets fysiske og psykiske utvikling eller i barnets miljø

Hvordan:

Observasjoner eller opplysninger som gir grunnlag for undring. Signaler på utilfredsstillende utvikling fysisk og psykisk.

Hvem: Alle ansatte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Konkretiser den undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler, og reflekter over opplysningene.

Hvordan:

Sjekk ut om du har oppfattet opplysninger og signaler på rett måte og verifiser dette med barnet, ungdommen eller de foresatte. Dokumenter undringssignalene i fagprogrammet, og sett opp ny avtale innenfor en forsvarlig/anbefalt tidsramme. Gjør henvisning der det er behov, i samråd med foresatte.

Hvem:  Alle ansatte.

Retningslinjer: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Med «del undring» menes at hver enkelt ansatte deler sine observasjoner og faglige vurderinger med andre. Andre kan være både barnet/ungdommen, foresatte, kollegaer/leder og anonymt eventuelt andre instanser.

Hvordan:

Ta opp undringen direkte i konsultasjonen, i en oppfølgingssamtale, eller pr tlf.  Husk taushetsplikt; samtykke eller anonymisering.

Hvem: Alle ansatte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Er det grunn til videre? Hvis nei, avsluttes saken.

Hvis ja, fortsette til nivå 1,2 eller 3.

Hvordan:

Avklaring gjennom oppfølgingssamtaler med barn,/ungdom, foresatte, kollegaer/leder og evt. andre instanser. Avklare stafettholder dersom saken fortsetter til nivå 1,2 eller 3.

Hvem: Alle ansatte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Utfordringen defineres og det utarbeides et forslag til tiltak som kan iverksettes.

 

Hvordan:

Tiltak foreslås ut fra problemstilling, eventuelt med veiledning fra andre instanser.

Hvem: Stafettholder

Retningslinjer: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Hva:

Planlegging og drøfting av veien videre med, barn, ungdom og/eller foresatte. Viktig å skape felles forståelse av utfordringen. Planlegg aktuelle tiltak og evaluer beslutningsprosessen.

 

Hvordan:

Konsultasjonen gjennomføres i samarbeid med barn/ungdom og/eller foresatte, som bestemmer hvem som skal delta i møtet. Møtereferat/notat dokumenteres i fagprogram. Ny konsultasjon avtales.

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Iverksetting av  tiltak. Dette kan inkludere henvisninger til andre tjenester.

 

Hvordan:

Tiltak gjennomføres i tråd med avtalen, og dokumenteres i fagprogram.

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak. Vurdere og begrunne behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan:

Evaluering bør gjøres sammen med barn/ungdom og/eller foresatte og andre som er inne i saken. Eventuelt veiledning fra andre fagpersoner.

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Vurdering om man skal avslutte interne tiltak, videreføre interne tiltak eller gå videre til nivå 2 eller 3.

Hvordan:

Beslutningen tas i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte.

Hvem: Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Innkalle barn/ungdom og/eller foresatte, samt aktuelle instanser til møte.

Hvordan:

Møteinnkalling.

Hvem: Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Hva: «Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte med foresatte/barn/ungdom» inneholder følgende oppgaver:

  1. drøfting av grunnlagsinformasjon
  2. planlegge aktuelle tiltak
  3. evaluere beslutningsprosessen

 

Hvordan:

Møtet gjennomføres etter møtemal.  Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte. Nytt møte avtales. Dokumenter i fagprogram.

Hvem: Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem: Stafettholder

Verktøy: Logg-skjema, tiltaksplaner

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 2, og vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan:

Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste i samarbeid med barn, ungdom og foresatte.

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Beslutning om en skal avslutte eller fortsette tiltak. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 3.

Hvordan:

Innhente samtykke i forhold til eventuelle nye instanser. Kontakte aktuelle samarbeidspartnere.

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Med tverrfaglig samarbeid mener en at det er behov for flere tjenester i saken. De involverte tjenestene har enten en oppfølgingsrolle eller en rolle i å levere tiltak.

Hvordan:

Det innkalles til tverrfaglig samarbeidsmøte. Foreldre, evt. barn og ungdom, skal inviteres til møtet.

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med barn, ungdom og  eventuelt foresatte og representanter fra aktuelle tjenester.

Hvordan:

Møtet inneholder drøfting av grunnlagsinformasjon, planlegging av aktuelle tiltak og evaluering av beslutningsprosessen.

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Koordinering og gjennomføring av tiltaksplanen.

 

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført på hvert ansvarsområde. Ansvarlig for tiltak melder tilbake til stafettholder

Hvem: Stafettholder

Verktøy: tiltaksplaner

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med barn, ungdom eventuelt foresatte og aktuelle instanser.

Hvordan:

Evaluer effekt av iverksette tiltak og vurder behov for nye tiltak på nivå 3 eller gå til videre behandling.

Hvem: Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Vurder behov for ansvarsgruppe og henvisning til KE.

Hvordan:

Henvisning til KE

Hvem: Stafettholder

Tildeling av koordinator og opprettelse av Individuell plan, verktøy her er: https://www.individplan.no/SamProUI/Account/LogOn

Er det videre grunn til bekymring?

Ja