Helsestasjon

Hva:

Undring oppstår rundt barnets fysiske og psykiske utvikling eller i barnets miljø

Hvordan:

Observasjoner eller opplysninger som gir grunnlag for undring. Signaler på utilfredsstillende utvikling fysisk og psykisk.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Konkretiser den undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler, og reflekter over opplysningene.

Hvordan:

Sjekk ut om du har oppfattet opplysninger og signaler på rett måte og verifiser dette med barnet, ungdommen eller de foresatte. Dokumenter undringssignalene i fagprogrammet, og sett opp ny avtale innenfor en forsvarlig/anbefalt tidsramme.

Trykk her for å se nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undring» menes at hver enkelt ansatte deler sine observasjoner og faglige vurderinger med andre. Andre kan være både barnet/ungdommen, foresatte, anonymt eller åpent med samtykke med kollegaer/leder og eventuelt andre instanser.

Hvordan:

Ta opp undringen direkte i konsultasjonen, i en oppfølgingssamtale, eller pr tlf.  Husk taushetsplikt; samtykke eller anonymisering.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Er det grunn til  å gå videre?

  • Hvis nei, avsluttes saken.
  • Hvis ja, fortsette til neste nivå.

Hvordan:

Avklaring gjennom oppfølgingssamtaler med barn,/ungdom, foresatte eventuelt også med kollegaer/leder og/eller andre instanser.

Hvis saken går videre til neste nivå, besluttes det hvem som skal følge saken videre.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Utfordringen defineres og det utarbeides et forslag til tiltak som kan iverksettes.

Hvordan:

Tiltak foreslås ut fra problemstilling, eventuelt med veiledning fra andre instanser etter samtykke.

Trykk her for å se nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene

Hva:

Planlegging og drøfting av veien videre med, barn, ungdom og/eller foresatte. Sjekk ut om det er felles forståelse av utfordringen. Dokumentere om det er ulik forståelse.

Planlegg konkrete tiltak og tidspunkt for evaluering.

Hvordan:

Møte/konsultasjonen gjennomføres i samarbeid med barn/ungdom og/eller foresatte, som bestemmer hvem som skal delta i møtet. Møtereferat /notat dokumenteres i journal. Ny konsultasjon avtales.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Iverksetting og gjennomføring av tiltak. Dette kan inkludere henvisninger internt i helsestasjonen.

Hvordan:

Tiltak iverksettes og gjennomføres i tråd med avtalen, og dokumenteres i journal.

Hvem:

Ansvarlig for tiltaket

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak. Vurdere og begrunne behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan:

Evaluering skal gjøres sammen med barn/ungdom og/eller foresatte og andre som er inne i saken. Eventuelt veiledning fra andre fagpersoner.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avklare:

  • om målsettingen er oppnådd avsluttes interne tiltak
  • om det er behov for å videreføre interne tiltak på nivå 1
  • om det behov for tiltak fra andre hjelpetjenester

Hvordan:

Beslutningen om veien videre tas i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte.

  • Hvis interne tiltak videreføres på nivå 1 sett dato for ny evaluering
  • Hvis saken går videre til neste nivå må det innhentes samtykke til samarbeid med aktuelle hjelpetjenester

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Etablere kontakt med aktuell hjelpetjeneste

Hvordan:

Avhenger av hvilken hjelpetjeneste kontakt via telefon, henvisning eller møte.

Se oversikt over kommunale hjelpetjenester her og eksterne hjelpetjenester her.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

«Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte med foresatte/barn/ungdom» inneholder følgende oppgaver:

a) Drøfting av grunnlagsinformasjon

b) Planlegge aktuelle tiltak

c) Evaluere beslutningsprosessen

Hvordan:

Møtet gjennomføres etter møtemal. Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte. Nytt møte avtales. Dokumenter i fagprogram.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Verktøy: Logg-skjema, tiltaksplaner

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 2, og vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan:

Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste i samarbeid med barn, ungdom og foresatte.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Beslutning om en skal avslutte eller fortsette tiltak. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester fortsetter prosessen på nivå 3.

Hvordan:

Innhente samtykke i forhold til eventuelle nye instanser. Kontakte aktuelle samarbeidspartnere.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i helsestasjonstjenestene.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med tverrfaglig samarbeid mener en at det er behov for flere tjenester i saken. De involverte tjenestene har enten en oppfølgingsrolle eller en rolle i å levere tiltak.

Vurder behov for hevendelse til Koordinerende enhet.

Hvordan:

Det innkalles til tverrfaglig samarbeidsmøte. Foreldre, eventuelt barn og ungdom, skal inviteres til møtet.

Ved behov for koordinator/barnekoordinator og eventuelt individuell plan, send henvendelse i samarbeid med foresatte til koordinerende enhet.

Hvem:

Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med barn, ungdom og  eventuelt foresatte og representanter fra aktuelle tjenester.

Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester oppnevner koordinerende enhet en koordinator/barnekoordinator og koordineringsgruppe.

Hvordan:

Møtet inneholder drøfting av grunnlagsinformasjon, planlegging av aktuelle tiltak og evaluering av beslutningsprosessen.

Hvem:

Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Koordinering og gjennomføring av tiltaksplanen.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført på hvert ansvarsområde. Ansvarlig for tiltak melder tilbake til stafettholder

Verktøy: tiltaksplaner

Hvem:

Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med barn, ungdom eventuelt foresatte og aktuelle instanser.

Hvordan:

Evaluer effekt av iverksette tiltak og vurder behov for nye tiltak på nivå 3 eller gå til videre behandling.

Hvem:

Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Vurdere om tiltakene skal avsluttes, videreføres på nivå 1 eller 2 eller opprettholdes på nivå 3.

Hvordan:

Hvis koordineringsbehovet opphører må det gis beskjed til koordinerende enhet.

Hvem:

Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei