Skole

 • Nivå 0

  Identifisere barn som gir en bekymring eller undring

 • Nivå 1

  Tjenesteinternt tiltaksarbeid sammen

 • Nivå 2

  Enkelt tverretatlig samarbeid med to involverte tjenester

 • Nivå 3

  Komplekst samarbeid med flere involverte tjenester

Hva:

Når foresatte/tilsatte undrer seg over et barn eller en ungdom. Med undring mener en observasjoner eller hendelser som er knyttet til barnet sin utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på det en undrer seg over og ta undringen videre. Dette innebærer at man unngår å konkludere.

Hvem:

Alle tilsatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med konkretisering mener en at undringen blir skrevet ned.

Hvordan:

Bruk verktøyet under.
Ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jmf Opplæringsloven § 9A, skal rektor varsles.

Hvem:

Alle tilsatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undring» mener en at hver enkelt tilsatte deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med kontaktlærer, avdelingsleder/teamleder og/eller rektor.

Hvem:

Alle tilsatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Undringssamtaler

Hvordan:

Gjennomfør undringssamtale med barnet/ungdommen og foresatte.

Frist for gjennomføring av samtale settes i samarbeid med kontaktlærer/avdelingsleder/rektor.

Hvem:

Kontaktlærer og/eller skoleledelsen

Hva:

Avgjør om det er grunn til å gå videre.

Hvordan:

Drøfting mellom den som undrer seg, kontaktlærer og/eller skoleledelse. Dersom det fortsatt er grunn til å undre seg, skal man gå videre til nivå 1.

Innhent samtykke ved overgang til nivå 1.

Hvem:

Kontaktlærer og/eller skoleledelse

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Definer undringen

Hvordan:

Skriv en spesifikk problemstilling i undringsskjema. Før opp forslag til tiltak. Drøft dette med spes.ped.koordinator og/eller avdelingsleder/rektor. Benytt logg ved behov.

Hvem:

Kontaktlærer

Hva:

Drøft undringen og forslag til tiltak med foreldre/foresatte/barn/ungdom og eventuell hjelpetjeneste.

Tiltak som kommunene tilbyr kan ses her.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform, og innhent samtykke der det er behov. Noter dato for kontakt, kontaktform, undring og eventuelle tiltak i undringsskjema. Avtal nytt møte. Vurder dialog med barnet/ungdommen ut fra alder, modning, og eget ønske.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Tiltak gjennomføres etter avtaler.

Hvordan:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av erfaringer og/eller veiledning fra andre tjenester.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Foresatte, skole og elev evaluerer tiltak.

Hvordan:

Valg av egnet metode for kommunikasjon hvor agenda er å evaluere tiltakene og bestemme veien videre.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avgjøre hva som skjer videre i saken.

Hvordan:

Videre framdrift i saken vurderes i møte mellom foresatte, kontaktlærer og skoleledelsen. Barnets utvikling vurderes, tiltakene evalueres.

A) Skal saken forbli på dette nivået, men nye tiltak prøves ut?

B) Skal saken avsluttes på dette nivået?

C) Er det behov for å gå videre til nivå 2 og innhente flere samarbeidspartnere?

Innhent samtykke ved eventuell overgang til nivå 2.

Hvem:

Kontaktlærer og skoleledelsen

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Hvordan:

Henvise til rett(e) instans(er) etter gjennomgang av evalueringen fra nivå 1. Samtykke fra foresatte.

Dersom henvisningen må gjøres via fastlege/andre eksterne, pass på at skolens dokumentasjon oversendes.

Hvem:

Kontaktlærer/skoleledelse/spes.ped.-koordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Tverrfaglig møte/samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte*.

*Når to eller flere instanser er inne i en sak, opprettes det ansvarsgruppe- dersom foresatte samtykker.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsskjema/tiltaksplan og annet for å se på effekt av gjennomførte tiltak og for å skape felles forståelse. Planlegge videre tiltak og evalueringsmetode. Lag utkast til tiltaksplan. Avklar ansvar for framdrift og denne personen kalles videre for stafettholderen.

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige og/ eller skriftlige ytringer dersom eleven uteblir fra møtet.

Hvem:

Foresatte, ansvarlige fra de ulike tjenester og skole.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Stafettholder har det koordinerende ansvaret

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Tiltakene evalueres i nytt møte.

Hvordan:

Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte. Stafettholder er møteleder, dersom annet ikke er avtalt. Barnets utvikling vurderes, tiltakene evalueres.

A) Skal saken avsluttes på dette nivået?

B) Skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken/ videreføres med samme samarbeids-instanser?

C) Er det behov for systemtiltak?

D) Skal saken tilbake til nivå 1?

E) Skal saken henvises til andre/ flere instanser?

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige og/ eller skriftlige ytringer dersom eleven uteblir fra møtet.

Hvem:

Foresatte, de ansvarlige fra de ulike tjenester og skole.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avgjøre hva som skal skje videre i saken.

Hvordan:

Fortsette på nivå 2, avslutte saken, eller melde den videre.

Foresatte vurderer sammen med de andre i ansvarsgruppemøtet om Koordinerende enhet skal meldes og om det skal utarbeides en Individuell Plan (IP).

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Barnet har et komplekst og langvarig hjelpebehov, flere instanser er involvert

Hvordan:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Hvem:

Stafettholder i samarbeid med ledere for de ulike tjenestene som er involvert.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte/barn og ansatte fra aktuelle tjenester. Drøfte og evaluere tiltak og utvikling.

Hvordan:

Ansvarsgruppemøter for å opprette mål og tiltak.

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige og/ eller skriftlige ytringer dersom eleven uteblir fra møtet.

Hvem:

Foresatte og representanter fra de ulike tjenestene. Stafettholder leder møtene og koordinerer arbeidet.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Stafettholder har det koordinerende ansvaret

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte, kontaktlærer/rektor og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Evaluer effekt av tiltakene, justere nåværende tiltak og vurder behov for andre/flere tiltak.

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige og/ eller skriftlige ytringer dersom eleven uteblir fra møtet.

Hvem:

Stafettholder kaller inn og leder møtet der foresatte og alle involverte tjenester er til stede.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte hvor beslutning om videre arbeid i saken tas.

Hvordan:

Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte der beslutning om videre tiltak bestemmes.

Ved behov for hjelp/veiledning fra fylkeskommunale eller statlige tjenester ta kontakt med Koordinerende enhet i kommunen. Innhent samtykke.

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige og/ eller skriftlige ytringer dersom eleven uteblir fra møtet.

Hvem:

Stafettholder kaller inn til møtet der foresatte og alle instanser er representert.

Hvem:

Stafettholder kaller inn og leder møtet der foresatte og alle involverte tjenester er til stede.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei