Barnehage

 • Nivå 0

  Identifisere barn som gir en bekymring eller undring

 • Nivå 1

  Tjenesteinternt tiltaksarbeid sammen

 • Nivå 2

  Enkelt tverretatlig samarbeid med to involverte tjenester

 • Nivå 3

  Komplekst samarbeid med flere involverte tjenester

Hva:

Når foresatte/ansatte undrer seg over et barn.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som er knyttet til barnets utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på det en undrer seg over og ta undringen videre. Dette innebærer at man unngår å konkludere.

Hvem:

Den enkelte ansatte/alle medarbeidere.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Konkretiser – skriv ned/sett ord på undringen/bekymringen.
Diskuter med kollega/pedagogisk leder/pedagogisk team/styrer.

Hvordan:

Bruk gjerne undringsskjema.
Ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, jf Barnehageloven § 41, skal styrer varsles.

Hvem:

Den enkelte ansatte/alle medarbeidere.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undring» mener en at hver enkelt ansatt deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med  pedagogisk leder og/eller styrer.

Hvem:

Den enkelte ansatte/alle medarbeidere.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med foresatte og eventuelt barnet så snart det er hensiktsmessig.

Hvordan:

Bruk samtalemal for undringssamtaler.

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer.

Hva:

Avgjør om saken skal avsluttes eller gå videre enten på individ- eller systemnivå.

Hvordan:

Drøfting mellom den som undrer seg, pedagogisk leder og/eller styrer. Dersom det fortsatt er grunn til å undre seg, skal man gå videre til nivå 1.

Innhent samtykke ved overgang til nivå 1.

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Definer undringen.

Hvem:

Bruk verktøyet «hvordan lag en konkret bekymring». Før opp forslag til tiltak. Drøft dette med spes.ped.koordinator og/eller ped.leder/styrer. Benytt logg ved behov.

Hvem:

Pedagogisk leder

Hva:

Møte med foresatte og eventuelt barn. Drøfte bekymringen.

Tilrettelegge for en arena som skaper en felles forståelse for innholdet i bekymringen og planlegge videre tiltak.

Kommunale tiltak kan ses her.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform, og innhent samtykke der det er behov. Noter dato for kontakt, kontaktform, undring og eventuelle tiltak i undringsskjema. Avtal nytt møte.

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer (dvs. den som holder i saken) sammen med foresatte og eventuelt barn.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Iverksetting av planlagte tiltak.

Hvordan:

Tiltak gjennomføres i tråd med avtalene som er gjort.

Dette kan inkludere å innhente kompetanse fra eksterne samarbeidspartnere.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Foresatte, barnehage og eventuelt barn evaluerer tiltak.

Skal tiltak videreføres, justere eller utvides?

Vurdere/begrunne behov for bistand fra/i samarbeid med andre instanser.

Hvem:

Evaluering gjøres av pedagogisk leder, styrer, spes.ped. veileder og foresatte.

Dersom flere involverte samarbeidspartnere allerede er involvert skal disse være med.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avgjøre hva som skal skje videre i saken.

Hvordan:

Fortsette på nivå 1, avslutte saken, eller melde den videre til nivå 2 eller nivå 3.

Foresatte vurderer sammen med de andre i ansvarsgruppemøtet om Koordinerende enhet skal meldes og om det skal utarbeides en Individuell Plan (IP).

Beslutning fattes sammen med foresatte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Henvise til aktuell instans.

Hvordan:

Henvisningen sendes rette instans i samarbeid med og etter samtykke fra foresatte. Dersom henvisningen må gjøres av fastlege/andre eksterne, pass på at barnehagens dokumentasjon oversendes.

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte.
Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet.
Når 2 eller flere instanser er involvert, skal det opprettes en ansvarsgruppe – dersom foresatte samtykker.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsskjema for å se på effekt av gjennomførte tiltak og for å skape felles forståelse. Planlegge videre tiltak og evalueringsmetode. Lag utkast til tiltaksplan. Avklar ansvar for framdrift og denne personen kalles videre for stafettholder.

Brukermedvirkning. Alltid vurdere om barnet skal delta på møtet. Hvis ikke, sikre å innhente muntlig eller skriftlige ytringer.

Hvem:

Barnehagen, representanter fra ulike nødvendige tjenester og foresatte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Igangsette avtalte tiltak.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Stafettholder har det koordinerende ansvaret.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Tiltakene vurderes/evalueres på nytt møte.
Tidligere referat og møteinnkalling benyttes på tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte.

Hvordan:

Evaluer effekt av tiltakene og vurder behov for andre tiltak på nivå 2 eller gå til videre behandling.

Hvem:

Stafettholder kaller inn og leder møtet der foresatte og alle instanser er til stede.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Barnets utvikling vurderes, tiltak evalueres.

a) Skal saken avsluttes på dette nivået?
b) Skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken/videreføres med samme samarbeidsinstanser?
c) Er det behov for systemtiltak?
d) Skal saken tilbake til Nivå 1?
e) Skal saken henvises til andre/flere instanser/nivå 3?
I tilfelle må det vurderes om saken skal meldes til Koordinerende enhet (KE)

Hvordan:

Tverrfaglig møte/samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte.

Hvem:

Barnehagen, foresatte og representanter fra ulike tjenester.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Barnet har et komplekst og langvarig hjelpebehov, flere instanser er involvert.

Hvordan:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Hvem:

Stafettholder i samarbeid med ledere for de ulike enhetene som er inne.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte/barn og ansatte fra aktuelle instanser. Drøfte og evaluere tiltak og utvikling.

Hvordan:

Ansvarsgruppemøter for å opprette mål og tiltak.

Hvem:

Foresatte og representanter fra de ulike tjenestene. Stafettholder leder møtene og koordinerer arbeidet.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen.

Individuell plan der det ansees som hensiktsmessig for videre tverrfaglig flyt.
Ansvarsgruppe

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Stafettholder har det koordinerende ansvaret.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Tiltakene evalueres i nytt møte med foresatte, pedagogisk leder/styrer og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Evaluer effekt av tiltakene, justere nåværende tiltak og vurder behov for andre/flere tiltak.

Hvem:

Stafettholder kaller inn og leder møtet der foresatte og alle instanser er til stede.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte hvor beslutning om videre arbeid i saken tas.

Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte der beslutning om videre tiltak bestemmes.

Ved behov for hjelp/veiledning fra fylkeskommunale eller statlige tjenester ta kontakt med Koordinerende enhet i kommunen. Innhent samtykke.

Hvordan:

Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte der beslutning om videre tiltak bestemmes.

Ved behov for hjelp/veiledning fra fylkeskommunale eller statlige tjenester ta kontakt med Koordinerende enhet i kommunen. Innhent samtykke.

Hvem:

Stafettholder kaller inn til møtet der foresatte og alle instanser er representert.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei