Skole

Hva:

Undring oppstår. Det kan være observasjoner eller hendelser ved barn og unge sin helse, trivsel eller livssituasjon. Ei undring innebærer behov for å undersøke barnet sin livssituasjon nærmere. Ei undring er ingen antagelse eller konklusjon av spørsmåla.

Hvordan:

Bruk bekymringsskalaen.

Hvem:

Alle tilsette.

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringa. Diskuter med kollega/pedagogisk team/rektor. Skriv ned!

Hvordan:

Bruk undringsnotat.

Hvem:

Alle tilsette.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undring» mener man at hver enkelt deler sin konkretisering av undringa.

Hvordan:

Del snarest undringa med andre lærere/rektor.

Observasjon og samtale med kollega/leder for å undre oss sammen. Innkaller til ekstra konsultasjoner hvis behov for å konkretisere undringen. I skolehelsetjenesten: undringssamtale med barnet/ungdommen og evt foreldre/foresatte.

Bruk undringsnotat og verktøyet konkretisering av bekymring.

Hvem:

Alle tilsette.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

På dette trinnet blir det avklart om det er grunn til å gå videre med bekymringa.

Hvordan:

Lærer og rektor avklarer sammen, og går evt videre til nivå 1 – interne tiltak.

Hvem:

Alle tilsette

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avslutningsnotat kan benyttes for dokumentasjon dersom man ikke finner grunn til bekymring

Hvordan:

 

 

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Definer undringa

Hvordan:

Skriv forslag til tiltak i undringsnotatet. Drøft undringa med de andre på trinnet/rektor.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Drøft undringa og eventuelle tiltak i undringsnotatet sammen med foresatte. Vurder dialog med barnet ut ifra alder og modning.

Hvordan:

Vurder egna kontaktform. Noter dato for kontakt, kontaktform, undring og eventuelle tiltak fra undringsnotatet. Avtal eventuelt nytt møte.

Hvem:

 

 

Hva:

Iverksett tiltak etter avtale med foresatte og evt. i dialog med eleven.

Hvordan:

Hvis det er ei §9a-sak, skal aktivitetsplan fylles ut i Visma Flyt sikker sak.

Hvem:

Lærer og rektor

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evaluere interne tiltak som er satt i gang på nivå 1 og vurdere/grunngi bruk/behov for mer bistand i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester. Evalueringen bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste.

Hvordan:

Hvis det er ei §9a-sak, skal aktivitetsplan fylles ut i Visma Flyt sikker sak.

Hvem:

Lærer og rektor.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

1) avslutte saken eller fortsette med interne tiltak
2) gå til nivå 2 eller 3.

Hvordan:

Videre innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd/veiledning, utgreiing og konkrete tiltak. Samarbeid med foreldre/foresatte og/eller den det gjelder om informasjon om forhold som er relevant. Ved overgang til nivå 2 kan det opprettes stafettlogg og det innkalles til møte med foresatte.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans inkluderes.

Sende henvisningsskjema og ev. pedagogisk rapport, logg. Opprette stafettloggtilgang til hjelpetjenesten.

Hvordan:

Hvem:

Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foreldre/foresatte/barn/ungdom og hjelpetjeneste for å opprette mål og tiltak i stafettloggen og avtale møtetidspunkt.

Hvordan:

 

 

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Tiltak gjennomføres.

Møter avtales for  å vurdere tiltak, videreføre eller sette i gang nye.

Foreldre/foresatte/barn/ungdom deltar i møtene. Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov og får tilgang til stafettloggen etter samtykke  fra foreldre/foresatte

Hvordan:

 

 

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte for å evaluere tiltak.

Vurdere om det er behov for ytterligere hjelpetiltak.

Møte med aktørene for å opprette mål og tiltak i stafettloggen og avtale møtetidspunkt.

Hvordan:

 

 

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvis saken går videre, gjennomfør møte med foreldre/foresatte og nye instanser og gå til nivå 3.

Hvordan:

 

 

Hvem:

Stafettholder fortsetter som ansvarlig for loggen.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Kontakt er opprettet med flere tjenester

Hvordan:

 

 

Hvem:

Alle involverte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomgå undertegnet samtykkeskjema der nye instanser er inkludert.

Opprette ansvarsgruppe som tiltak i stafettloggen dersom foreldre/foresatte ønsker det.

Oppnevne koordinator (som regel den som er tettest på barnet/ungdommen)

Hvordan:

 

 

Hvem:

Stafettholder og foreldre/foresatte, barn/ungdom

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Opprette stafettloggtilgang til ny hjelpetjeneste etter samtykke fra foreldre/foresatte.

Sende henvisningsskjema og ev. rapporter. Innkalle aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom til møte.

Gjennomføre møte med aktørene for å opprette mål og tiltak i loggen, avtale nytt møtetidspunkt og evaluering.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor hjelpetjenesten involveres etter behov.

Hvordan:

 

 

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet.

Møter avtales for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak.  Avslutte eller fortsette?  Andre instanser?

Hvordan:

 

 

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evaluering fører til beslutning om saken skal avsluttes, om tiltak fortsetter på nivå 3 eller om saken skal tilbakeføres til lavere nivå.

Hvordan:

 

 

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ung

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei