Helsestasjon

Hva:

Undring oppstår rundt barnets fysiske og/eller psykiske utvikling eller i barnets miljø

Hvordan:

Observasjoner eller opplysninger som gir grunnlag for undring. Signaler på utilfredsstillende fysisk eller psykisk utvikling. Sjekk ut om du har oppfattet opplysninger og signaler på rett måte og verifiser dette med barnet, ungdommen eller de foresatte.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Konkretiser den undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler.

Hvordan:

Dokumenter undringssignalene i fagprogrammet, og sett opp ny avtale innenfor en forsvarlig/anbefalt tidsramme.

Hvem:

Alle ansatte

Hva:

Med «del undringen» menes at hver enkelt ansatt deler sine observasjoner og faglige vurderinger med barnet/ungdommen, foresatte, kollegaer/leder og eventuelt anonymt med andre instanser. Ved mistanke om at barnet/ungdommen usettes for vold, seksuelle overgrep eller tvangsekteskap skal barnevernet kontaktes umiddelbart uten av foresatte involveres.

Hvordan:

Ta opp undringen med foresatte og eventuelt barn/ungdom direkte i konsultasjonen eller i en oppfølgingssamtale. Husk taushetsplikt, samtykke eller anonymisering og informer om rutiner som vi har. Ta opp undringen med teamet på Familiens hus.

Hvem:

Alle ansatte.

Hva:

Er det grunn til  å gå videre med undring?

  • Hvis nei, avsluttes undringen/bekymring.
  • Hvis ja, fortsette til neste nivå.

Hvordan:

Avklar veien videre gjennom oppfølgingssamtaler med barn/ungdom, foresatte eventuelt også med kollegaer/leder og/eller andre instanser.

Hvis undringen/bekymringen avsluttes, skrives det et journalnotat som lagres i fagsystemet. Det er viktig at det kommer fram bakgrunnen til at undringen avsluttes.

Hvis undringen/bekymringen går videre til neste nivå, besluttes det hvem som skal følge undringen/bekymringen videre og det vurderes om det skal være flere involvert fra Familiens hus. Avklaringen av dette gjøres i teamet.

Hvem:

Alle ansatte.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Utfordringen defineres og det utarbeides et forslag til tiltak som kan iverksettes.

Hvordan:

Tiltak foreslås ut fra problemstilling, eventuelt med veiledning fra andre instanser etter samtykke fra foresatte/ungdommen.

Trykk her for å se nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Hva:

Planlegging og drøfting av veien videre med, barn, ungdom og/eller foresatte. Sjekk ut om det er felles forståelse av utfordringen. Dokumentere om det er ulik forståelse.

a) Bli enige om ønsket måloppnåelse

b) Planlegge aktuelle tiltak deretter

c) Sett tidspunkt for evaluering.

Hvordan:

Møte/konsultasjonen gjennomføres i samarbeid med barn/ungdom og/eller foresatte, som bestemmer hvem som skal delta i møtet. Møtereferat /notat dokumenteres i journal. Ny konsultasjon avtales.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Iverksetting og gjennomføring av tiltak. Dette kan inkludere henvisninger internt i helsestasjonen.

Hvordan:

Tiltak iverksettes og gjennomføres i tråd med avtalen, og dokumenteres i journal

Hvem:

Ansvarlig for tiltaket på Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak. Vurdere og begrunne behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan:

Evaluering skal gjøres sammen med barn/ungdom og/eller foresatte og andre som er inne i saken. Eventuelt veiledning fra andre fagpersoner.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avklare:

  • om målsettingen er oppnådd avsluttes interne tiltak
  • om det er behov for å videreføre interne tiltak på nivå 1
  • om det behov for tiltak fra andre hjelpetjenester

Hvordan:

Beslutningen om veien videre tas i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte.

  • Hvis interne tiltak videreføres på nivå 1 sett dato for ny evaluering
  • Hvis saken går videre til neste nivå må det innhentes samtykke til samarbeid med aktuelle hjelpetjeneste

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Etablere kontakt med aktuell tjeneste.

Hvordan:

Avhengig av hvilken tjeneste, ta kontakt via telefon, henvisning eller møte. Husk samtykke fra foresatte eller ungdommen.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Planlegging og drøfting av veien videre med, barn, ungdom og/eller foresatte og aktuell tjeneste. Sjekk ut om det er felles forståelse av utfordringen. Dokumentere om det er ulik forståelse.

a) Dele informasjon og bakgrunn for utfordring

b) Bli enige om ønsket måloppnåelse

c) Planlegge aktuelle tiltak deretter

d) Sett tidspunkt for evaluering

Hvordan:

Møtet gjennomføres etter møtemal. Andre aktuelle tjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte. Nytt møte avtales. Dokumenter i journalsystem.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Iverksetting og gjennomføring av tiltak.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 2.  Evaluer om tiltak har fungert etter ønsket måloppnåelse. Hva har fungert og hva har ikke fungert? Er det behov for justering av tiltakene?

Vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan:

Evaluering skal gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste i samarbeid med barn, ungdom og foresatte.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avklare om:

  • målsettingen er oppnådd avsluttes interne tiltak
  • det er behov for å videreføre interne tiltak på nivå 2
  • det behov for tiltak fra andre hjelpetjenester

Hvordan:

Innhente samtykke i forhold til eventuelle nye instanser.

Hvem:

Ansvarlig kontaktperson i Familiens hus.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Ta kontakte aktuelle tjenester.

Hvordan:

Avhengig av hvilken tjeneste, ta kontakt via telefon, henvisning eller møte. Husk samtykke fra foresatte eller ungdommen.

Hvem:

Det avklares hvem som skal være ansvarlig i de ulike tjenestene.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Planlegging og drøfting av veien videre med, barn, ungdom og/eller foresatte og aktuell tjenester. Sjekk ut om det er felles forståelse av utfordringen. Dokumentere om det er ulik forståelse.

a) Dele informasjon og bakgrunn for utfordring

b) Bli enige om ønsket måloppnåelse

c) Planlegge aktuelle tiltak deretter

d) Sett tidspunkt for evaluering

e) Vurder søknad om barnekoordinator og individuell plan til Tildelingskontoret

Hvordan:

Møtet gjennomføres etter møtemal. Andre aktuelle tjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte. Nytt møte avtales. Dokumenter i journalsystem.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Koordinering og gjennomføring av tiltaksplanen.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført på hvert ansvarsområde. Ansvarlig for tiltak melder tilbake til koordinator.

Hvem:

Koordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med barn, ungdom eventuelt foresatte og aktuelle instanser.

Hvordan:

Evaluer effekt av iverksette tiltak og vurder behov for nye tiltak på nivå 3 eller gå til videre behandling.

Hvem:

Koordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Vurder behovet for å fortsette arbeidet og tiltakene, eller om tiltakene må endres eller avsluttes. Vurder om andre hjelpetjenester skal kontaktes.

Hvordan:

I møte med barnet/ungdommen, foresatte og aktuelle hjelpetjenester,

Hvem:

Koordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei