Skole

Hva:

Når foresatte/ ansatte undrer seg over ett barn/ en ungdom. Med undring mener en observasjoner eller hendelser som er knytet til barnet/ungdommens utvikling, helse, trivsel og livssituasjon.

 

Hvordan:

Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte.

Hvem:

Alle ansatte

Hva:

Med konkretisering mener vi at undringen blir skrevet ned.

Hvordan:

Den ansatte fyller ut undringsskjema. Dersom man har mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jfr Opplæringsloven §9 A, skal rektor varsles. Rektor skal også varsles dersom man har mistanke om vold eller seksuelle overgrep. (Se egen rutine)

Hvem:

Alle ansatte.

Hva:

Del den konkretiserte undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med kontaktlærer, på lagmøte eller med avdelingsleder/ rektor.

Hvem:

Alle ansatte.

Hva:

Avgjør om det er grunn til å gå videre med undringen.

Hvordan:

Kontakt foresatte om undringen. Dersom undringen ikke blir avslutta går du videre til nivå 1. Innhent samtykke ved overgang til nivå 1. Dersom en avslutter saken skal undringsnotat og annen dokumentasjon lagres i Visma Sikker Sak.

Hvem:

Kontaktlærer i samarbeid med avdelingsleder, evt rektor.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Definer undringen.

Hvordan:

Skriv inn forslag til tiltak i undringsskjema. Ved behov drøftes undringen med primærkontakt i PPT, eller kontaktperson i de andre primærhjelpetjenestene. Benytt logg i Visma Sikker Sak til å dokumentere tiltakene.

Hvem:

Kontaktlærer

Hva:

Drøft undringen og eventuelle tiltak med foresatte.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Innhent samtykke fra foresatte dersom det er behov for veiledning fra andre tjenester. Logg dato for kontakt, kontaktform, undring og eventuele tiltak i undringsskjemaet. Avtal oppfølgingmøte. Etterstreb dialog med barnet/ ungdommen, slik at dennes stemme blir hørt.

Hvem:

Kontaktlærer

Hva:

Sett i gang de tiltakene som er avtalt med foresatte.

Hvordan:

Informer foresatte dersom tiltak endres på bakgrunn av veiledning  fra andre tjenester.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte

Hvordan:

Gjør et aktivt valg av møteform og av hvem som skal delta.

Evaluer effekten av tiltakene. Barnets/ ungdommens stemme er viktig i evalueringen.

Hvem:

Kontaktlærer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

1) avslutte saken eller fortsette med interne tiltak
2) gå til nivå 2 eller 3.
Videre innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd/veiledning, utgreiing og konkrete tiltak.  Ved overgang til nivå 2 opprettes stafettlogg og det innkalles til møte med foresatte.

Hvordan:

Skolen kaller inn til møte med elev og foresatte.

Gjennomgang av resultatene av de interne tiltakene. Dersom tiltakene har hatt god effekt må man sammen vurdere om de kan avsluttes, eller om noen interne tiltak skal videreføres.

Dersom en ikke har hatt god nok effekt av interne tiltak skal det drøftes om man skal innhente hjelp fra en (nivå 2)  eller flere (Nivå 3) eksterne hjelpetjenester.

Samtykke til samarbeid med de eksterne hjelpetjenestene innhentes på evalueringsmøtet.

Det opprettes en stafettlogg og velges en stafettholder som er ansvarlig for å ha oversikt i saken.

 

Hvem:

Avdelingsleder

Hva:

Kontakt med aktuell hjelpeinstans.

Hvordan:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans inkluderes.

Kall inn foresatte, barnet/ ungdommen, kontaktlærer og aktuell hjelpeinstans til et førhenvisningsmøte. Benytt malen » Referat fra førtilmeldingsmøte» som ligger i Visma Sikker Sak til å referatføre møtet. Dersom man i førtilmeldingsmøtet blir enige om at saken skal henvises , følges rutiner for henvisning til aktuelle instans, Skjemaer ligger i Visma Sikker Sak. Nå opprettes stafettloggtilgang til hjelpeinstansen.

 

Hvem:

Avdelingsleder.

Hva:

Møte med foresatte, barn/ungdom, skole og hjelpetjeneste for å avklare videre saksgang.

Hvordan:

Gjennomgang av saken frem til nå, for å sikre felles forståelse av saken og at all informasjon har kommet frem og er korrekt.  Finne og bli enige om tiltak og fremdriftsplan videre. Avtalte mål og tiltak føres inn i stafettloggen. Referat fra møtet skrives i møtereferatmalen i Visma Sikker Sak og sendes til alle involverte instanser via KS Svar Ut.

Hvem:

Avdelingsleder

Hva:

Gjennomføre planlagte tiltak.

Hvordan:

Tiltak gjennomføres. Skole, hjelpeinstans og hjemmet logger gjennomføring av tiltak i stafettloggen.

Møter avtales for  å evaluere, videreføre, avslutte eller sette i gang nye tiltak. Foresatte og barn/ungdom deltar i møtene.

 

 

Hvem:

Skole, hjelpeinstans og foresatte.

Hva:

Samarbeidsmøte for barn/ ungdom, foresatte, kontaktlærer, avdelingsleder/ rektor og representant for hjelpeinstans.

Hvordan:

Møte for å evaluere effekten av tiltakene som har vært satt inn, og om saken kan avsluttes eller om det er behov for ytterligere tiltak.

Dersom saken videreføres avtales det ny tiltaksplan og settes nytt tidspunkt for evaluering.

Mål og tiltaksplan legges inn i stafettloggen. Referat fra møtet skrives i referatmal i Visma Sikke Sak og sendes til alle involverte via KS Svar Ut.

Hvem:

Stafettholder

Hva:

Hvis saken går videre, må det avgjøres om den skal fortsette med individuelle eller systemrettede tiltak på nivå 2, eller om den skal over i nivå 3 dersom det er behov for å koble på flere hjelpeinstanser.

Hvordan:

Avgjørelsen tas av avdelingsleder i samarbeid med de andre aktørene i saken.

Hvem:

Stafettholder i sammen med avdelingsleder/ rektor.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Kontakt er opprettet med flere tjenester

Hvem:

Stafettholder i samarbeid med barn/ ungdom, foresatte og involverte instanser.

Hva:

Forberede samarbeid med nye instanser.

Hvordan:

Gjennomgå undertegnet samtykkeskjema der nye instanser er inkludert.

Søke KE om å opprette ansvarsgruppe som tiltak dersom foresatte ønsker det.

Den som oppnevnes som koordinator for ansvarsgruppa overtar som stafettloggholder.

Hvem:

Stafettholder, foresatte, barn/ungdom

Hva:

Stafettholder kaller inn alle involverte til møte.

Nye instanser informeres om saken, tidligere tiltak og status pr nå.

Evaluering av tidligere tiltak. Utarbeiding og koordinering av nye tiltak.

Nye tiltak og ansvarsfordeling for disse føres inn i stafettloggen.

Hvordan:

Opprette stafettloggtilgang til ny hjelpetjeneste etter samtykke fra foreldre/foresatte.

Sende henvisningsskjema og ev. rapporter. Innkalle aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom til møte.

Gjennomføre møte med aktørene for å opprette mål og tiltak i loggen, avtale nytt møtetidspunkt og evaluering.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor hjelpetjenesten involveres etter behov.

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Hva:

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet.

Møter avtales for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak.  Avslutte eller fortsette?  Andre instanser?

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Hva:

Evaluering fører til beslutning om saken skal avsluttes, om tiltak fortsetter på nivå 3 eller om saken skal tilbakeføres til lavere nivå.

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom