Barnehage

Hva:

Når foresatte eller personalet undrer seg over et barn.

Med undring menes en observasjon, eller hendelser som er knytta til barnets utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på undringen, dette innebærer ikke en konklusjon.

 

 

 

Hvem:

Alle tilsette.

 

 

Hva:

Med å konkretisere undringen menes det at undringen skrives ned.

Hvordan:

Bruk undringsskjema.

 

 

Hvem:

Alle tilsette har et ansvar for å skrive ned undringer. Pedagogisk leder på avdelingen har et ansvar for at undringer blir skrevet inn i undringsskjema hvis personalet som opplever undringen har skrevet dette ned for hånd. Ha med pc på avdelingsmøter og skriv inn hvis ikke det er gjort i forkant. Men som hovedregel skal undringer skrives ned umiddelbart.

Hva:

Med å dele undringen menes det at den som undrer seg deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen med ped.leder på avdelingen ev. styrer. Bruk avdelingsmøter til å dele undringer.

Hvem:

Alle tilsette har ansvar for å dele undringen.

Hva:

Avgjør om det er grunn til å gå videre med undringen.

 

Hvordan:

Ta kontakt med foresatte og del undringen. Vurder egna kontaktform; telefon, en prat ved henting/levering, eller innkalle til en samtale.

Gjennomfør ev samtale med barnet, vurder ut fra type undring om dette er naturlig samt vurder barnets alder og modning. Husk på at barnets stemme skal bli hørt.

Dersom undringen ikke avsluttes her går en videre til nivå 1.

Innhent samtykke fra foresatte hvis en går videre til nivå 1 og hvis det blir nødvendig ut i fra hva undringen innebærer.

Hvem:

Ped.leder

Hva:

Skriv inn forslag til tiltak i undringsskjemaet.

Hvordan:

Hvis foresatte har gitt samtykke kan undringer drøftes med barnehagens kontaktperson på PPT, eller med andre hjelpeinstanser slik som helsestasjon, psykisk helse eller barneverntjenesten.  Undringer kan også drøftes anonymt. Noter ned dato for kontakt og  kontaktform i undringsskjema.

 

Hvem:

Pedagogisk leder. Ass.avdelingsleder bistår med støtte og råd og ev kontakt med hjelpeinstanser.

Hva:

Drøft undringen og eventuelle tiltak med foresatte.

Hvordan:

Vurder hvilken kontaktform som er best, om kontakten blir tatt per telefon, eller det innkalles til en samtale.

Hvis det er gjennomført en telefonsamtale: Noter ned hva som ble tatt opp og konklusjon i undringsskjema. Gjennomføres det en lengre foreldresamtale skrives det et referat fra møte som postføres/sendes ut til foresatte.

Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder og modning.

 

Hvem:

Pedagogisk leder. Pedagogisk leder drøfter med ass.avdelingsleder eller styrer om det bør være to som deltar i samtalen med foresatte. Dette avhenger av type undring.

Hva:

Iverksetting av avtalte tiltak

Hvordan:

Iverksett tiltak etter avtale med foresatte og eventuelt dialog med barnet og/eller veiledning og råd fra hjelpeinstanser. Informer foresatte hvis tiltakene justeres med bakgrunn i personalets vurderinger, eller ved veiledning fra hjelpeinstanser.

 

Hvem:

Pedagogisk leder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Evaluering av iverksatte tiltak.

 

Hvordan:

Møte med foresatte og evaluering på avdelingsmøte. Vurder egna metode og hvem som skal delta i møte med foresatte. Evaluer effekten av iverksatte tiltak. Vurder samtale med barnet ut fra alder og modning og evaluer sammen med personalet på avdelingsmøte.

Det skrives referat fra møte med foresatte i barnehagens fagsystem som sendes ut.

 

Hvem:

Pedagogisk leder. Ass.avdelingsleder eller styrer deltar ved ev behov.

Hva:

Avgjør om saken avsluttes her, jobbes videre med på dette nivået, eller om en går videre til nivå 2.

 

Hvordan:

Hvis man går videre til nivå 2 innhentes samtykke hvis ikke det er gjort tidligere. Opprette stafettlogg ved overgangen til nivå 2 hvis det vurderes hensiktsmessig å opprette dette.

Avlutte saken hvis alle parter er enige om det.

Vurder samtale med barnet ut fra alder og modning.

Det kan være vanskelig å sette tidsfrist for når en bør gå videre med undringer. Dette avhenger av hvilken type undring det er.

Ansatte i barnehagen må ha som hovedregel at man ikke undrer seg for lenge, at man tenker tidlig innsats til det beste for barnet.

 

Hvem:

Ped.leder. Ved ev opprettelse av stafettlogg: Ass.avdelingsleder

Hva:

Kontakt med aktuell hjelpetjeneste.

 

Hvordan:

Vurder egna kontaktform. Drøft bakgrunnen for undringen og legg frem tiltak som er gjennomført. Avtal møte for videre oppfølging.

Hvis dette er et møte med PPT der en vil drøfte en ev oppmelding av barnet fylles skjema: «Førtilmeldingsmøte» ut. Dette skjemaet ligger i barnehagens fagsystem.

Loggføring i stafettloggen hvis man i samarbeid med foresatte har funnet det hensiktsmessig å opprette dette.

Hvem:

Ped.leder og ass.avdelingsleder. Ved en stafettlogg må det opprettes en stafettholder. Her må man se på type sak og problemstilling om det er ped.leder eller ass.avdelingsleder som er stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undring og tiltak som er gjennomført med foresatte og hjelpetjeneste.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsskjema og loggføring for å se på effekt av gjennomførte tiltak slik at en får en felles forståelse av saken. Planlegg videre tiltak og evalueringsmetode. Avklar ansvar for videre fremdrift i saken. Vurder samtale med barnet ut fra alder og modning.

 

Hvem:

Ped.leder og ass.avdelingsleder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplan.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

 

Hvem:

Den som har blitt tildelt ansvar

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, ped.leder, ass.avdelingsleder og aktuell hjelpinstans.

Evaluer effekten av tiltakene og vurder ev behov for andre tiltak på nivå 2. Vurder dialog med barnet ut fra alder og modning.

 

Hvem:

Stafettholder,  ped.leder, ass.avdelingsleder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Fortsette med individuelle, eller systemretta tiltak på dette nivået.

Ved behov for videre drøfting med flere hjelpeinstanser gå til nivå 3.

Avslutt saken hvis tiltak er gjennomført og mål oppnådd.

Hvordan:

Beslutning tas sammen med foresatte.

 

Hvem:

Stafettholder, ped.leder, ass.avdelingsleder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Ta kontakt med aktuelle hjelpeinstanser ut fra konkusjon på nivå 2.

Hvordan:

Avtal møte med aktuelle hjelpetjenester.

Hvem:

Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomfør møte med aktuelle hjelpetjenester, foresatte, ped.leder og ass.avdelingsleder.

Hvordan:

Gjennomgang av iverksatte tiltak og effekten av disse. Vurder tiltakene, om det er nødvendig å sette inn nye, eller justere de som er. Hvis barnet har spesialpedagogiske tiltak benyttes planer og maler i fagsystemet.

Hvem:

Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomføring av tiltak etter avtale.

Hvordan:

Bruk stafettloggen, den som er ansvarlig for tiltaket kan selv skrive inn i loggen når den får skrivetilgang.

Hvem:

Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, hjelpetjenester, ped.leder og ass.avdelingsleder.

Hvordan:

Evaluer effekten av tiltak, sette inn nye tiltak ved behov.

Hvem:

Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Vurder i møte om det er behov for videre saksbehandling. Er det behov for å søke hjelp fra statlige hjelpetjenester, eller henvise til utredning i 3.linjetjenesten?

Hvis mål og tiltak er oppnådd kan saken avsluttes her.

Hvem:

Stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja