Interkommunalt samarbeid

Kommunene i Hallingdal har lang tradisjon for interkommunalt samarbeid på mange ulike områder.

Hallingdal barneverntjeneste

Alle kommuner skal etter lov om barneverntjenester ha en barneverntjeneste. Barnevernstjenesten skal blant annet gi råd og rettledning, foreta undersøkinger, treffe vedtak etter loven og sette i verk og følge opp tiltak. Hallingdal barneverntjeneste er er interkommunalt samarbeid mellom barnevernstjenestene i Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Ål kommune er vertskommune. Les mer om Hallingdal barneverntjeneste her.

PPT og OT Hallingdal

Link:PPT og OT nedre Hallingdal IKS || forside

Familievernkontoret Ringerike – Avdeling Hallingdal

Link:Familievernkontoret Ringerike – Hallingdal, avdeling Hallingdal | Bufdir

Ringerike Barne- og Ungdomspsykiatri (BUP)

Link: BUP Ringerike – Vestre Viken HF

Hallingdal Familie- og krisesenter

Link: Hallingdal familie-og krisesenter – Gol kommune

Hallingdal og Valdres Barnevernvakt

Link:Hallingdal familie-og krisesenter – Gol kommune

Politiet

Link:Midtre Hallingdal politistasjon – Politiet.no

SLT-koordinator

Regionrådet

Regionrådet for Hallingdal er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i Hallingdal. Rådet  arbeider for å utvikle regionen med særlig vekt på noen prioriterte satsingsområde. Rådet  ivaretar interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylke- og riksplan. Les mer om Regionrådet her. 

Hallinghelse

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeid som skal initiere og koordinere samarbeid- og utviklingstiltak i alle kommunene i Hallingdal innen helse og helsefremmende arbeid. Målet for Hallinghelse er at Hallingdal skal kunne levere likeverdige helsetjenester til sine innbyggere. Ål kommune er vertskommune. Les mer om Hallinghelse her.