Begreper

Beskrivelse av viktige begreper som ofte brukes i samhandlingsmodellen og i handlingsveilederne.

Begrepet «Barn og unge» brukes om alle under 18 år. Dette gjelder også unge inntil 23 år som mottar ettervern fra barnevernet og elever i videregående opplæring ut det skoleåret de fyller 24 år. 

«Utsatte barn og unge» er barn og unge med risiko for å utvikle problemer som kan lede til mangelfull grunnopplæring, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i fare for fremtidig marginalisering.«Foreldre og foresatte» brukes om mor, far, eller andre som har daglig omsorg/foreldreansvar for barnet eller ungdommen.

«Bekymring» brukes om en skjønnsmessig vurdering basert på kjente beskyttelses- og risikofaktorer og tegn som gir grunnlag for bekymring. Begrepet defineres annerledes under barnevernloven, hvor det vises til kriterier for meldeplikten til barnevernet ved bekymring.

«Risikofaktorer» er forhold som øker risikoen for at barn og unges utvikling hindres eller hemmes, og kan væreknyttet til barnet selv, til foreldre og/eller miljøet for øvrig. Tilsvarende brukes «beskyttelsesfaktorer» om forhold som demper risikoen for å utvikle problemer når risikofaktorer er til stede, som for eksempel positive familiemessige forhold.