Barnehage

Hva:

Når foresatte/ansatte er bekymret for et barn. Med undring menes en observasjon eller hendelse som er knytt til barnets utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på uroen og ta undringen videre. Dette innebærer ikke en konklusjon.

Hvem: Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Med konkretisering menes at undringen blir skrevet ned.

 

Hvordan:

Bruk verktøy under

 

Hvem: Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Med » del undring» menes at hver enkelt deler sin konkretisering av undringen

Hvordan:

Del undring snarest med pedagogisk leder og/eller styrer

 

Hvem: Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Avgjør om det er grunn til å gå videre.

Hvordan:

Kontakt foresatte om undringen. Dersom undringen ikke blir avslutta, gå videre til nivå 1.

Innhent samtykke ved overgang til nivå 1.

 

Hvem: Pedagogisk leder/styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Når foresatte/ansatte er bekymret for et barn. Med undring menes en observasjon eller hendelse som er knytt til barnets utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på uroen og ta undringen videre. Dette innebærer ikke en konklusjon.

 

Hvem: Alle ansatte

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undringen og eventuelle tiltak med foresatte

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Innhent samtykke der det er behov for veiledning fra andre tjenester. Noter dato for kontakt, kontaktform, undring og eventuelle tiltak i undringsskjema. Avtal eventuelt nytt møte. Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder og modning.

 

Hvem: Pedagogisk leder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Sett i verk tiltak etter avtale med foresatte og eventuell dialog med barnet

Hvem:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

 

Hvem: Pedagogisk leder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva: Foresat

Møte med foresatte.

Hvordan:

Valg av egnet metode og hvem som skal delta. Evaluer effekten av tiltak som er iverksatt. Vurder eventuell dialog med barnet ut fra alder og modning.

 

Hvem: Styrer/pedagogisk leder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Fortsette med individuelle eller systemrettet tiltak på nivå 2. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester gå til nivå 3.

Hvordan:

Beslutning fattes av styrer i samarbeid med foresatte. Melding til aktuell hjelpetjeneste.

 

Hvem: Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undring og tiltak med foresatte og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

  Gjennomgang av undringsskjema for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape en felles forståelse. Planlegg videre tiltak og evalueringsmetode. Lag utkast til tiltaksplan. Avklar ansvar for framdrift = Stafettholder. Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder og modning.

 

Hvem: Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

 

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Fortsette individuelle eller systemrettet tiltak på nivå 2. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester, gå til nivå 3. Innhent samtykke ved overgang til nivå 3.

Hvordan:

Beslutning fattes av styrer i samarbeid med foresatte. Oppmelding til aktuell hjelpetjeneste.

 

Hvem: Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Barnehagens primærkontakt i hjelpetjenestene (tverrfaglig team) vurderer hvem som har den aktuelle kompetansen og som skal delta i møtet.

Hvordan:

Stafettholder tar kontakt med hjelpetjenestene. Avtal møte for videre oppfølging.

 

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foreldre/foresatte, styrer/pedagogisk leder og aktuelle hjelpetjenester.

Hvordan:

Gjennomgang av tiltaksplan for å se effekten av gjennomførte tiltak. Vurder behov for å justere tiltakene på nivå 2, eller lag nye tiltak på nivå 3. Planlegg videre arbeid og evalueringsmetode. Avklar ansvar for tiltakene.

 

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Koordinering og gjennomføring av tiltaksplanen

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført på hvert ansvarsområde. Ansvarlig for tiltak

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, styrer/pedagogisk leder og aktuelle hjelpetjenester.

Hvordan:

Evaluer effekten av iverksatte tiltak og vurder behov for nye tiltak på nivå 3, eller gå videre til saksbehandling.

 

Hvem: Stafettholder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja