Barnehage

Hva:

Når foresatte/ansatte er bekymret for et barn. Med undring menes en observasjon eller hendelse som er knytt til barnets utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på uroen og ta undringen videre. Dette innebærer ikke en konklusjon.

Hvem:

Den enkelte ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Konkretiser – skriv ned/sett ord på undringen/bekymringen.
Diskuter med en kollega, pedagogisk leder, pedagogisk team eller styrer.

Hvordan:

Bruk gjerne undringsnotatet.
Ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, jf Barnehageloven § 41, skal styrer varsles.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med » del undring» menes at hver enkelt deler sin konkretisering av undringen

Hvordan:

Del undring snarest med pedagogisk leder og/eller styrer.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avgjør om det er grunn til å gå videre.

Hvordan:

Kontakt foresatte om undringen. Dersom undringen ikke blir avslutta, gå videre til nivå 1.

Innhent samtykke ved overgang til nivå 1.

Hvem:

Pedagogisk leder eller styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Definer undringen.

Hvordan:

Bruk verktøyet «hvordan lag en konkret bekymring». Før opp forslag til tiltak. Drøft dette med spes.ped.koordinator og/eller ped.leder/styrer. Benytt logg ved behov.

Hvem:

Pedagogisk leder/styrer

Hva:

Møte med foresatte og eventuelt barn. Drøft bekymringen.

Tilrettelegge for en arena som skaper en felles forståelse for innholdet i bekymringen og planlegge videre tiltak.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Innhent samtykke der det er behov for veiledning fra andre tjenester. Noter dato for kontakt, kontaktform, undring og eventuelle tiltak i undringsskjema. Avtal eventuelt nytt møte. Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder og modning.

Hvem:

Pedagogisk leder/styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Sett i verk tiltak etter avtale med foresatte og eventuell dialog med barnet

Hvordan:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

Hvem:

Pedagogisk leder/styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Foresatte, barnehage og eventuelt barn evaluerer tiltak.

Skal tiltak videreføres, justere eller utvides?

Vurdere/begrunne behov for bistand fra/i samarbeid med andre instanser.

Hvordan:

Valg av egnet metode og hvem som skal delta. Evaluer effekten av tiltak som er iverksatt. Vurder eventuell dialog med barnet ut fra alder og modning.

Hvem:

Pedagogisk leder/styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avgjøre hva som skal skje videre i saken.

Hvordan:

Fortsette på nivå 1, avslutte saken, eller melde den videre til nivå 2 eller nivå 3.

Beslutning fattes sammen med foresatte.

Hvem:

Pedagogisk leder/styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Henvise til aktuell instans.

Hvordan:

Henvisningen sendes rette instans i samarbeid med og etter samtykke fra foresatte. Dersom henvisningen må gjøres av fastlege/andre eksterne, pass på at barnehagens dokumentasjon oversendes.

Hvem:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Drøft undring og tiltak med foresatte og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsnotat for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape en felles forståelse. Planlegg videre tiltak og evalueringsmetode. Lag utkast til tiltaksplan. Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder og modning.

Hvem:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

Pedagog

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte, styrer/pedagogisk leder og aktuelle hjelpetjenester. Ha dialog med barnet ut fra alder, forutsetning og eget ønske.

Hvordan:

Evaluer effekt av iverksatte tiltak og vurder behov for andre tiltak på nivå 2 eller gå til videre handling.

Hvem:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Fortsette individuelle eEvaluer effekt av tiltakene og vurder behov for andre tiltak på nivå 2 eller gå til videre behandling. Ha dialog med eleven ut fra alder, forutsetning og eget ønske.ller systemrettet tiltak på nivå 2 eller vurdere avslutning av tiltak. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester, gå til nivå 3. Innhent samtykke ved overgang til nivå 3.

Hvordan:

Beslutning fattes av styrer i samarbeid med foresatte. Oppmelding til aktuell hjelpetjeneste.

Hvem:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Barnehagens primærkontakt i hjelpetjenestene (tverrfaglig team) vurderer hvem som har den aktuelle kompetansen og som skal delta i møtet.

Vurder behov for hevendelse til Koordinerende enhet.

Hvordan:

Stafettholder tar kontakt med hjelpetjenestene. Avtal møte for videre oppfølging.

Ved behov for koordinator/barnekoordinator og eventuelt individuell plan, send henvendelse i samarbeid med foresatte til Koordinerende enhet.

Hvem:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte, styrer/pedagogisk leder og aktuelle hjelpetjenester.

Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester oppnevner koordinerende enhet en koordinator/barnekoordinator og koordineringsgruppe.

Hvordan:

Gjennomgang av tiltaksplan for å se effekten av gjennomførte tiltak. Vurder behov for å justere tiltakene på nivå 2, eller lag nye tiltak på nivå 3. Planlegg videre arbeid og evalueringsmetode. Avklar ansvar for tiltakene.

Hvem:

Styrer eventuelt koordinator/barnekoordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført på hvert ansvarsområde.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte, styrer/pedagogisk leder og aktuelle hjelpetjenester.

Hvordan:

Evaluer effekten av iverksatte tiltak og vurder behov for nye tiltak på nivå 3, eller gå videre til saksbehandling.

Hvis målene i tiltak er oppnådd kan saken avsluttes her.

Hvem:

Pedagogisk leder og styrer, eventuelt koordinator/barnekoordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Fortsette eller avslutte individrettet eller systemrettet tiltak på nivå 3.

Hvordan:

Avslutt saken og fyll ut avslutningsnotat. Husk arkivere i eget fagsystem.

Hvis koordineringsbehovet opphører må det gis beskjed til koordinerende enhet.

Hvem:

Styrer eventuelt koordinator/barnekoordinator.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei