Skole

Hva:

Når en ansatt eller foresatt undrer seg over et barn/ungdom. Med undring mener man observasjoner eller hendelser som er knyttet til barnets/ungdommens utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må man prøve å sette ord på det man undrer seg over og ta undringen videre. Dette innebærer ikke en konklusjon.

Hvem:

Alle ansatte

Hva:

Med konkretisering må man sette ord på undringen og skrive den ned.

Hvordan:

Bruk gjerne verktøyet «undringsnotat» som hjelp til konkretiseringen eller undringsskjema i Visma Flyt Skole. Merk! Ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jmf. Opplæringsloven § 9a, skal rektor varsles.

Hvem:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undringen» mener man at hver enkel deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med kontaktlærer, teamleder eller med rektor. Del også undringen med foresatte og med barnet etter alder og modenhetsnivå.

Hvem:

Alle ansatte

Hva:

Gjennom «konkretiser og del undringen» finner en ut om det er grunn til bekymring og om det er grunn til å gå videre. Samtale med nærmeste overordnede om den videre handlingen.

Hvordan:

Dersom det fortsatt er grunn til å bekymre seg, gå videre til nivå 1. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå. Bruk samtykkeskjema i Visma Flyt Skole.

Hvem:

Nærmeste overordnede til undringsmelder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Definer undringen

Hvordan:

Skriv forslag til tiltak i undringsnotatet. Drøft undringen med primærkontakt i PPT ved behov, eller egnet forum ved den enkelte skole. Benytt logg ved behov.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Drøft undringen og eventuelle tiltak med foresatte ev. barnet/ungdommen.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Innhent samtykke der det er behov for veiledning fra andre tjenester. Noter dato for kontakt, kontaktform og eventuelle tiltak i undringsnotatet. Avtal eventuelt nytt møte. Vurder dialog med barnet ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem:

 

 

Hva:

Sette i verk tiltak etter avtale med foresatte og eventuell dialog med barnet/ungdommen.

Hvordan:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte

Hvordan:

Valg av egnet metode og hvem som skal delta. Evaluer effekten av iverksatte tiltak. Vurder eventuell dialog med barnet ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avgjør om saken skal avsluttes, fortsette på nivå 1 eller gå videre til nivå 2.

Hvordan:

Vurder videre framdrift i møte med foresatte, kontaktlærer og rektor. Innhent samtykke ved overgang til nivå 2.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Kontakt med aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Drøfting av bakgrunnen for undringen og tiltakene som er gjort. Avtal møte for videre oppfølging.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Drøft undringen med foresatte og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsnotatet for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape felles forståelse. Planlegge videre tiltak og evalueringsmetode. Avklar ansvar for framdrift. Vurder dialog med barnet/ungdommen ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av avtalte tiltak.

Hvordan:

Tiltakene blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte, kontaktlærer/rektor og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Evaluer effekten av tiltakene og vurder behov for andre tiltak på nivå 2 eller gå videre til nivå 3. Vurder dialog med barnet/ungdommen ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Fortsette individuelle eller systemretta tiltak på nivå 2. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester gå til nivå 3. Innhent samtykke i overgang til nytt nivå.

Hvordan:

Beslutningen fattes av rektor i samarbeid med foresatte. Involvering av aktuelle hjelpetjenester.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Kontakt med flere hjelpetjenester

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Drøfting av bakgrunn for undringen og tiltak som er gjort. Avtal møte for videre oppfølging.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Drøft undring og tiltak med foresatte og hjelpetjenestene.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsnotatet for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape felles forståelse. Planlegg videre tiltak og evalueringsmetode. Avklar ansvar for framdrift. Vurder dialog med barnet/ungdommen om tiltak ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltaket evt tiltakene.

Hvordan:

Tiltakene blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde. Ansvarlig for tiltak gir tilbakemelding til stafettholder.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med foresatte, kontaktlærer/rektor og aktuelle hjelpetjenester.

Hvordan:

Vurder effekt av tiltakene og vurder behov for nye tiltak på nivå 3 eller henvendelse til koordinerende enhet. Vurder dialog med barnet/ungdommen om tiltak ut fra alder, modning og eget ønske.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Fortsette individuelle eller systemretta tiltak på nivå 3 eller sende henvendelse til koordinerende enhet. Innhent samtykke.

Hvordan:

Ved avslutning av saken dokumenter i avslutningsnotat. Ved henvendelse til koordinerende enhet bruk henvendelsesskjema og fyll ut samtykkeskjema.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei