Skole

Hva:

Når en ansatt eller foresatt undrer seg over et barn/ungdom. Med undring mener man observasjoner eller hendelser som er knyttet til barnets/ungdommens utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må man prøve å sette ord på det man undrer seg over og ta undringen videre. Dette innebærer ikke en konklusjon.

Hva:

Med konkretisering må man sette ord på bekymringen og skrive den ned.

Hvordan:

Bruk gjerne verktøyet «undringsnotat» som hjelp til konkretiseringen. Merk! Ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jmf. Opplæringsloven § 9a, skal rektor varsles.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undringen» mener man at hver enkel deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med kontaktlærer, teamleder eller med rektor.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennom «konkretiser og del undringen» finner en ut om det er grunn til bekymring og om det er grunn til å gå videre.

Hvordan:

Kontakt foresatte om undringen. Dersom det fortsatt er grunn til å bekymre seg, gå videre til nivå 1. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå.

Hva:

Definer undringen

Hvordan:

Skriv forslag til tiltak i undringsnotatet. Drøft undringen med primærkontakt i PPT ved behov, eller egnet forum ved den enkelte skole. Benytt logg ved behov.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undringen og eventuelle tiltak med foresatte ev. barnet/ungdommen.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Innhent samtykke der det er behov for veiledning fra andre tjenester. Noter dato for kontakt, kontaktform og eventuelle tiltak i undringsnotatet. Avtal eventuelt nytt møte. Vurder dialog med barnet ut fra alder, modning og eget ønske.

Hva:

Sette i verk tiltak etter avtale med foresatte og eventuell dialog med barnet/ungdommen.

Hvordan:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte

Hvordan:

Valg av egnet metode og hvem som skal delta. Evaluer effekten av iverksatte tiltak. Vurder eventuell dialog med barnet ut fra alder, modning og eget ønske.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Avgjør om saken skal avsluttes, fortsette på nivå 1 eller gå videre til nivå 2.

Hvordan:

Vurder videre framdrift i møte med foresatte, kontaktlærer og rektor. Innhent samtykke ved overgang til nivå 2.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Kontakt med aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Drøfting av bakgrunnen for undringen og tiltakene som er gjort. Avtal møte for videre oppfølging.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undringen med foresatte og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsnotatet for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape felles forståelse. Planlegge videre tiltak og evalueringsmetode. Avklar ansvar for framdrift. Vurder dialog med barnet/ungdommen ut fra alder, modning og eget ønske.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomføring av avtalte tiltak.

Hvordan:

Tiltakene blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, kontaktlærer/rektor og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Evaluer effekten av tiltakene og vurder behov for andre tiltak på nivå 2 eller gå videre til nivå 3. Vurder dialog med barnet/ungdommen ut fra alder, modning og eget ønske.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Fortsette individuelle eller systemretta tiltak på nivå 2. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester gå til nivå 3. Innhent samtykke i overgang til nytt nivå.

Hvordan:

Beslutningen fattes av rektor i samarbeid med foresatte. Involvering av aktuelle hjelpetjenester.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Kontakt med flere hjelpetjenester

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Drøfting av bakgrunn for undringen og tiltak som er gjort. Avtal møte for videre oppfølging.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undring og tiltak med foresatte og hjelpetjenestene.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsnotatet for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape felles forståelse. Planlegg videre tiltak og evalueringsmetode. Avklar ansvar for framdrift. Vurder dialog med barnet/ungdommen om tiltak ut fra alder, modning og eget ønske.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomføring av tiltaket evt tiltakene.

Hvordan:

Tiltakene blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde. Ansvarlig for tiltak gir tilbakemelding til stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, kontaktlærer/rektor og aktuelle hjelpetjenester.

Hvordan:

Vurder effekt av tiltakene og vurder behov for nye tiltak på nivå 3 eller henvendelse til koordinerende enhet. Vurder dialog med barnet/ungdommen om tiltak ut fra alder, modning og eget ønske.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Fortsette individuelle eller systemretta tiltak på nivå 3 eller sende henvendelse til koordinerende enhet. Innhent samtykke.

Hvordan:

Ved avslutning av saken dokumenter i avslutningsnotat. Ved henvendelse til koordinerende enhet bruk henvendelsesskjema og fyll ut samtykkeskjema.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja