Helsestasjon

Hva:

Undring oppstår rundt barnets fysiske og/eller psykiske utvikling eller i barnets miljø

Hvordan:

Observasjoner eller opplysninger som gir grunnlag for undring. Signaler på utilfredsstillende fysisk eller psykisk utvikling.

Hvem:

Alle ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Hva:

Konkretiser den undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler, og reflekter over bekymringene.

Hvordan:

Sjekk ut om du har oppfattet opplysninger og signaler på rett måte og verifiser dette med barnet, ungdommen eller de foresatte. Dokumenter undringssignalene i fagprogrammet, og sett opp ny avtale innenfor en forsvarlig/anbefalt tidsramme. Vurdere henvisning der det er behov.

Retningslinjer: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Hvem:

Alle ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undringen» menes at hver enkelt ansatt deler sine observasjoner og faglige vurderinger med andre. Andre kan være både barnet/ungdommen, foresatte, kollegaer/leder og eventuelt anonymt med andre instanser.

Hvordan:

Ta opp undringen direkte i konsultasjonen, i en oppfølgingssamtale eller per telefon. Husk taushetsplikt; samtykke eller anonymisering.

Hvem:

Alle ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Hva:

Er det grunn til videre arbeid? Hvis nei, avsluttes saken. Hvis ja, fortsett til nivå 1, 2 eller 3.

Hvordan:

Avklaring gjennom oppfølgingssamtaler med barnet/ungdommen, foresatte, kollegaer/leder og eventuelt andre instanser. Avklare stafettholder dersom saken fortsetter til nivå 1, 2 eller 3.

Hvem:

Alle ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Hva:

Utfordringen defineres og det utarbeides et forslag til tiltak som kan iverksettes.

Hvordan:

Tiltak foreslås utfra problemstilling, eventuelt med veiledning fra andre instanser.

Retningslinjer: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Planlegging og drøfting av veien videre med barn/ungdom og/eller foresatte. Det er viktig å skape en felles forståelse av utfordringen. Planlegg aktuelle tiltak.

Hvordan:

Konsultasjonen gjennomføres i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte. Møtereferat/notat dokumenteres i fagprogrammet. Ny konsultasjon avtales.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Iverksetting av tiltak. Dette kan inkludere henvisning til andre tjenester.

Hvordan:

Tiltak gjennomføres i tråd med avtalen, og dokumenteres i fagprogrammet.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak. Vurdere og begrunne behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan:

Evalueringen bør gjøres sammen med barnet/ungdommen og/eller foresatte og andre som er inne i saken. Eventuelt veiledning fra andre fagpersoner.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Vurdere om man skal avslutte interne tiltak, videreføre interne tiltak eller gå videre til nivå 2 eller 3.

Hvordan:

Beslutningen tas i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Etablere kontakt med aktuell tjeneste.

Hvordan:

Avhenger av hvilken hjelpetjeneste kontakt via telefon, henvisning eller møte.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Planlegging og gjennomføring i kontakt med barn,/ungdom/foresatte inneholder følgende oppgaver:

  • Drøfting av grunnlagsinformasjon
  • Planlegge og samordne aktuelle tiltak

Hvordan:

Møtet gjennomføres etter møtemal. Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte. Nytt møte avtales. Dokumenter i fagprogram.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltak.

Hvordan:

Tiltaket blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 2 og vurdere/begrunne behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeider med andre tjenester.

Hvordan:

Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste i samarbeid med barn/ungdom/foresatte.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Beslutning om en skal avslutte eller fortsette tiltak på nivå 2. Hvis det er aktuelt å involvere flere instanser, fortsetter prosessen til nivå 3.

Hvordan:

Innhente samtykke til samarbeid med nye instanser. Kontakte aktuelle samarbeidspartnere. Sørge for at samordningsansvaret blir plassert.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Det samarbeides mellom flere instanser.

Vurder søknad om barnekoordinator og individuell plan til Koordinerende enhet (KE).

Hvordan:

Det innkalles til samarbeidsmøte. Foresatte, eventuelt barnet/ungdommen skal inviteres til møtet.

Hvis aktuell, bistå foresatte med søknad om barnekoordinator og individuell plan. Hvis det ikke er aktuelt, sørge for at samordningsansvaret blir plassert.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med barn/ungdom og eventuelt foresatte og representanter fra aktuelle tjenester.

Hvordan:

Møtet inneholder drøfting av grunnlagsinformasjon, planlegging av aktuelle tiltak og evaluering av beslutningsprosessen.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Koordinering og gjennomføring av tiltak.

Hvordan:

Tiltaket blir gjennomført på hvert ansvarsområde. Ansvarlig for tiltak melder tilbake til stafettholder.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Møte med barn/ungdom eventuelt foresatte og aktuelle instanser.

Hvordan:

Evaluer effekt av iverksatte tiltak og vurder behov for nye tiltak på nivå 3 eller gå til videre samhandling.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Vurder henvendelse til koordinerende enhet og eventuell opprettelse av ansvarsgruppe.

Hvordan:

Send henvendelsesskjema til koordinerende enhet.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei