Barnehage

Hva:

Når foresatte/ansatte har en undring om et barn. Med undring menes en observasjon eller hendelse som er knytt til barnets utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på undringen og ta undringen videre. Dette innebærer ikke en konklusjon. Undringer dokumenteres og arkiveres i kommunens arkivsystem.

Ansvarlig:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med konkretisering mener en at undringen blir skrevet ned.

Hvordan:

Fyll ut undringskjema.

Ansvarlig:

Alle ansatte

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undring» mener man at hver enket deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med nærmeste leder og vurder barnesamtaler og foreldresamtale.

Ansvarlig:

Alle ansatte

Hva:

Avgjør i samarbeid med foresatte om det er grunn til å gå videre.

Hvordan:

Dersom undringen ikke blir avsluttet gå videre til nivå 1. Ved behov for samarbeid med andre innhent samtykke.

Ansvarlig:

Pedagogisk leder i samarbeid med styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Definer undringen/bekymringen

Hvordan:

Utprøving av tiltak innad i barnehagen. Ved behov og etter samtykke, drøft bekymringen med kommunal spesialpedagog.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

I samarbeid med spesialpedagog og foresatte i gangsetter barnehagen tiltak.

Hvordan:

Foresatte gjøres kjent med tiltakene etter avtale med barnehagen.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evalueringsmøte med foresatte.

Hvordan:

Valg av egnet metode og hvem som skal delta i evalueringen. Evaluer effekten av iverksatte tiltak. Vurder eventuell dialog med barnet ut fra alder og modning. Vurder videre håndtering sammen med foresatte, pedagogisk leder og styrer. Ved behov tas også kommunal spesialpedagog med i evalueringsmøte. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avslutte eller viderefør individuelle eller systembaserte tiltak på nivå 1. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester gå til nivå 2. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå.

Hvordan:

Videre handling avgjøres av styrer i samarbeid med foresatte.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Opprette kontakt med aktuell hjelpetjeneste etter innhentet samtykke.

Hvordan:

Avtal møte med hjelpetjeneste for videre oppfølging med utgangspunkt i drøfting, undringsnotat og tiltak som er gjort.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Styrer og pedagogisk leder drøfter undring og tiltak med foresatte og aktuell hjelpetjeneste. Spesialpedagog er med på møtet.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsnotatet for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape felles forståelse. Planlegg videre tiltak og oppdater tiltaksplan. Avklar ansvarsfordeling. Husk barnets stemme angående tiltak ut fra alder og modning.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Ansvarlig:

Ansvarlig for tiltak

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Styrer og pedagogisk leder har møte med foresatte og aktuell hjelpetjeneste. Spesialpedagog er med på møtet ved behov.

Hvordan:

Evaluer effekten av tiltakene og vurder behovet for andre tiltak på nivå 2. Husk barnets stemme angående tiltak ut fra alder og modning.

Ansvarlig:

Styrer.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avslutte eller viderefør individuelle eller systembaserte tiltak på nivå 2. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester gå til nivå 3. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå.

Hvordan:

Videre handling avgjøres av styrer og hjelpetjeneste i samarbeid med foresatte. Melding blir sendt til aktuell hjelpetjeneste.

Ansvarlig:

Styrer i samarbeid med hjelpetjeneste

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Opprette kontakt med aktuell hjelpetjeneste etter innhentet samtykke. Hjelpetjenestene vurderer hvem som har den aktuelle kompetansen og som skal delta i møtet.

Hvordan:

Avtal møte for videre oppfølging med hjelpetjenestene.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Styrer og pedagogisk leder drøfter undring og tiltak med foresatte og aktuell hjelpetjeneste. Spesialpedagog er med på møtet.

Hvordan:

Gjennomgang av tiltaksplan for å se på effekten av gjennomførte tiltak. Vurdere behovet for å justere tiltakene og sette i gang nye tiltak. Planlegg videre arbeid. Avklar ansvarfordeling for tiltakene.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Gjennomføre avtalte tiltak etter tiltaksplan.

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført på hvert ansvarsområde.

Ansvarlig:

Ansvarlig for tiltak.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Styrer og pedagogisk leder har møte med foresatte og aktuell hjelpetjeneste. Spesialpedagog er med på møtet ved behov.

Hvordan:

Evaluer effekten av tiltakene og vurder behovet for andre tiltak på nivå . Husk barnets stemme angående tiltak ut fra alder og modning.

Ansvarlig:

Styrer

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Videreføre eller avslutte individuelle eller systemtrettede tiltak på nivå 3. Dersom det er hensiktsmessig gå tilbake til nivå 2 eller nivå 1.

Hvordan:

Videre handling avgjøres av styrer og hjelpetjenestene i samarbeid med foresatte. Ved behov for hjelp/veiledning fra koordinerende enhet ta kontakt med KE. Innhent samtykke. Dersom saken avsluttes husk å fylle ut avslutningsnotat og arkiver i eget arkivsystem.

Ansvarlig:

Styrer i samarbeid med hjelpetjenestene

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei