Barnehage

Hva:

Når foresatte/ansatte er bekymret for et barn. Med undring menes en observasjon eller hendelse som er knytt til barnets utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon.

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på undringen og ta undringen videre. Dette innebærer ikke en konklusjon.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Med konkretisering mener en at undringen blir skrevet ned.

Hvordan:

Fyll ut undringskjema.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Med «del undring» mener man at hver enket deler sin konkretisering av undringen.

Hvordan:

Del undringen snarest med pedagogisk leder og/eller styrer.

Hva:

Avgjør om det er grunn til å gå videre.

Hvordan:

Kontakt foresatte om undringen. Dersom undringen ikke blir avsluttet gå videre til nivå 1. Innhent samtykke ved overgang til nivå 1.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Definer undringen/bekymringen

Hvordan:

Skriv forslag til tiltak i undringsnotatet. Drøft undringen med primærkontakt i PPT ved behov, eller egnet forum for den enkelte barnehage. Benytt logg ved behov.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undringen og eventuelle tiltak med foresatte.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Innhent samtykke der det er behov for veiledning fra andre tjenester. Noter dato for kontakt, kontaktform, undring og eventuelle tiltak i undringsnotatet. Avtal eventuelt nytt møte. Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder og modning.

Hva:

Sette i gang tiltak etter avtale med foresatte og eventuelt dialog med barnet.

Hvordan:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Evalueringsmøte med foresatte.

Hvordan:

Valg av egnet metode og hvem som skal delta i evalueringen. Evaluer effekten av iverksatte tiltak. Vurder eventuell dialog med barnet ut fra alder og modning. Vurder videre håndtering sammen med foresatte, pedagogisk leder og styrer. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Opprette kontakt med aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Vurder egnet kontaktform. Drøfting med bakgrunn i undringsnotat og tiltak som er gjort. Avtal møte for videre oppfølging.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Drøft undring og tiltak med foresatte og aktuell hjelpetjeneste.

Hvordan:

Gjennomgang av undringsnotatet for å se på effekten av gjennomførte tiltak for å skape felles forståelse. Planlegg videre tiltak og evalueringsmetode. Lag utkast til tiltaksplan og avklar ansvar for drift + stafettholder. Vurder dialog med barnet om tiltak ut fra alder og modning.

Hva:

Gjennomføring av tiltaksplanen

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført etter tildelt ansvarsområde.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, pedagogisk leder/styrer og aktuell hjelpetjeneste.

Hvem:

Evaluer effekten av tiltakene og vurder behovet for andre tiltak på nivå 2. Vurder dialog med barnet ut fra alder og modning.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Avslutte individuelle eller systembaserte tiltak på nivå 2. Ved behov for drøfting med flere hjelpetjenester gå til nivå 3. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå.

Hvordan:

Beslutning fattes av styrer i samarbeid med foresatte. Melding blir sendt til aktuell hjelpetjeneste.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Barnehagens primærkontakt i hjelpetjenestene vurderer hvem som har den aktuelle kompetansen og som skal delta i møtet.

Hvordan:

Stafettholder tar kontakt med hjelpetjenestene. Avtal møte for videre oppfølging.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, pedagogisk leder/styrer og aktuelle hjelpetjenester.

Hvordan:

Gjennomgang av tiltaksplan for å se på effekten av gjennomførte tiltak. Vurdere behovet for å justere tiltakene på nivå 2 eller sette i gang nye tiltak på nivå 3. Planlegg videre arbeid og evalueringsmetode. Avklar ansvarfordeling for tiltakene.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Koordinering og gjennomføring

Hvordan:

Tiltak blir gjennomført på hvert ansvarsområde. Ansvarlig for tiltak melder tilbake til stafettholder.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Møte med foresatte, styrer/pedagogisk leder og aktuelle hjelpetjenester.

Hvordan:

Evaluer effekt av iverksatte tiltak og vurder behov for nye tiltak på nivå 3 eller videre tiltak med henvisning til koordinerende enhet.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Fortsette eller avslutte individuelle eller systemtrettede tiltak.

Hvordan:

Avslutt saken og fylle ut avslutningsnotat. Husk arkivering i egne journaler. Ved behov for hjelp/veiledning fra koordinerende enhet ta kontakt med KE. Innhent samtykke.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja